Info a otváracie hodiny zberného dvoraNa zbernom dvore je potrebné sa preukázať vlastným občianskym preukazom. Obyvatelia Novej Dubnice
môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad, elektroodpad, nebezpečný
odpad, textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý by mal byť zbavený kovových , sklenených častí atď.
V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 8/2016 o doplnení a zmene VZN Mesta
Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa menia sadzby za
drobný stavebný odpad od 1.1.2017 nasledovne:

1.Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 0,025 € za 1 kg odpadu
2.Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu –
nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: dlažba, omietka,
okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

Postup odovzdania drobného stavebného odpadu na zbernom dvore:

Pri dovoze odpadu na Zberný dvor je obyvateľ povinný:

- prihlásiť sa na vrátnici Zberného dvora
- riadiť sa pokynmi obsluhy
- preukázať sa platným občianskym preukazom

Následne pracovník zberného dvora odpad odváži a vystaví váženku a pokladničný doklad. Pôvodca odpadu zaplatí za
odpad priamo pracovníkovi Zberného dvora a následne mu bude vrátený občiansky preukaz.  


Zberný dvor Mesta Nová Dubnica otvorený nasledovne: 
            

Oznamujeme občanom, že  od 01.12.2018 do 28.02.2019 sa menia otváraciehodiny zberného dvora nasledovne:

Pondelok: 7:00 – 16:00 hod.
Utorok:      7:00 – 16:00 hod.
Streda:      7:00 – 16:00 hod.
Štvrtok:     7:00 – 16:00 hod.

Piatok:       7:00 – 16:00 hod.   
Sobota:      9:00 – 13:00 hod.    

KONTAKT:  0918 / 323 276

Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ZP

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.