Májové predajné trhy 2018
Mesto Nová Dubnica poriada dňa 1. mája 2018 (utorok) na Mierovom námestí v čase
od 7:00 h. do 15:00 h. príležitostné predajné trhy.  Poplatky za trhové miesta : 

- predajný stánok šírka 1 m                           8,00 €  /  deň   
- predajný stánok šírka 2 m                         16,00 €  /  deň             
- predajný stánok šírka 3 m                         24,00 €  /  deň  
    
Motorové vozidlá :

- osobné motorové vozidlo                            5,00 €  /  deň
- nákladné auto                                               20,00 €  /  deň

- príplatok za prípojku elektrickej energie v počte 1 ks na 1 deň je 5,00 €.


K vybaveniu povolenia je potrebné doložiť :

1. živnostenské oprávnenie – Živnostenský list, výpis z obchodného registra,

- alebo čestné  vyhlásenie  žiadateľa  o tom,  že  všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho
   vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny,
- alebo čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné
   použité výrobky predávané v primeranom množstve,
- alebo čestného vyhlásenia o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženienou
   podľa autorského zákona

2. Doklad o vlastníctve alebo prenájme poľnohospodárskej pôdy alebo lesa, na ktorom uskutočňuje
     vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť

3. Záznam daňového úradu o pridelení kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie
    v prípade, že nie ste povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu s presným označením príslušného
    ustanovenia

4. Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (stánky s občerstvením)

Ak predajca nedoloží potrebné dokumenty nebude mu predajné miesto pridelené.

Bližšie informácie Vám poskytne oddelenie kultúry a športu MsÚ č. t. 042 44 33 484. V prípade záujmu  je  potrebné 
prihlásiť  sa  osobne  v kine Panorex na ulici SNP v  Novej Dubnici  dňa 9. apríla 2018 v čase od 8:00 do 15:00 h.

V súvislosti s konaním trhov  bude 1. mája 2018  v čase od 5:00 do 16:00 h. pre dopravu uzatvorená severná časť Mierového
námestia a časť Ulice Petra Jilemnického za križovatkou k hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa.

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá v menovaných lokalitách.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.