Mesto Nová Dubnica sa zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby


Mesto Nová Dubnica sa zapojilo do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, ktorý

sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020.

Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania

klientov do pobytových zariadení. Projekt je realizovaný od novembra 2015 do júla 2018 na celom

území Slovenskej republiky.

 

Realizácia projektu umožní:

- poskytovať opatrovateľskú službu väčšiemu počtu osôb odkázaných na pomoc inej osoby

  v prirodzenom prostredí,

- zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,

- vytvoriť vhodné prostredie pre zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzických osôb

  a ich rodín a viesť samostatný život,

- vytvoriť a udržať pracovné miesta a podporiť tým zamestnanosť vo všetkých regiónoch SR.

 

Od  mája 2017 bolo z nášho mesta do projektu zapojených 9 opatrovateľiek.Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.