Nakladanie s odpadmi

Zberný dvor
Topoľova 781/5 (oproti Hotelu Dynamic)
018 51 Nová Dubnica

 

Meno Funkcia Kontakt
 Věra Rekemová   Správca zberného dvora   0917 442 943 
 Stanislav Ďurina  Správca zberného dvora   0917 442 943

 

Vážení Novodubničania,
podľa oficiálnych štatistík je Slovensko v triedení odpadov na chvoste Európskej únie. Recyklujeme
len približne 14,9 % všetkých odpadov. To je veľmi málo. Do roku 2020 sa má toto číslo zvýšiť až na 50 %.
Aj to bol dôvod, prečo sme vytvorili on-line vzdávanie na stránke www.triedime.sk pod názvom Test ekologickej
inteligencie.
Je umiestnené na stránke:
http://www.triedime.sk/test-ekologickej-inteligencie

Samotné vzdelávanie prebieha počas 13 týždňov až do 10. decembra 2017 a je spojené so súťažou o atraktívne ceny.
Zapojiť sa doň môžu občania všetkých vekových kategórií kedykoľvek v priebehu jeho trvania. Všetci úspešní účastníci
získajú certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu. Výhercovia atraktívnych cien budú zverejnení 14. decembra na
stránke www.triedime.sk.
Pomôžte nám šíriť myšlienku správneho triedenia medzi svojimi občanmi. Odporučte stránku www.triedime.sk spolu s on-line
vzdelávaním nielen svojim školám, ale i centrám voľného času a občanom žijúcim vo Vašej obci.

Ak sa ľudia naučia správne triediť, ušetria občania i obec.
ENVI - PAK, a.s.

Oznamujeme občanom, že od 01.04.2018 budú otváracie hodiny
zberného dvora nasledovne:

Pondelok            7:00 – 16:00 hod.
Utorok                 7:00 – 16:00 hod.
Streda                 7:00 – 17:00 hod.
Štvrtok                7:00 – 16:00 hod.
Piatok                 7:00 – 16:00 hod.
Sobota               9:00 – 13:00 hod.

Mgr.  Katarína Bašná vedúca oddelenia ŽP


Pripomíname, že pre potreby novodubničanov je otvorený zberný dvor na Topoľovej ulici,
kde môžu obyvatelia Novej Dubnice odovzdať bezplatne elektroodpad, nebezpečný odpad,
textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý musí byť zbavený kovových, sklenených
častí atď.

 

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom a odpady ukladať
podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu odporúčame odpad doviezť
už vytriedený na zložky (plasty, papier, kovy, drevo, murivo...).

Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad,
elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý by mal byť zbavený
kovových , sklenených častí atď.

Odovzdaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov
a ku krajšiemu vzhľadu mesta.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 8/2016 o doplnení a zmene VZN
Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa menia
sadzby za drobný stavebný odpad od 1.1.2017 nasledovne:

1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 0,025 € za 1 kg odpadu
2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu
– nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: dlažba,
omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníkov oddelenia ŽP telefonicky na číslach: 042/4433484
klapka 160 alebo 161, mobil: 0918 323 276 alebo emailové adresy:  sykorova@novadubnica.sk,
zahorcova@novadubnica.sk, prípadne osobne.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.