Nakladanie s odpadmi

Zberný dvor
Topoľova 781/5 (oproti Hotelu Dynamic)
018 51 Nová Dubnica

 

Meno Funkcia Kontakt
 Věra Rekemová   Správca zberného dvora   0917 442 943 
 Stanislav Ďurina  Správca zberného dvora   0917 442 943

 

Zberný dvor Mesta Nová Dubnica otvorený nasledovne:             

Pondelok: 7:00 – 16:00 hod.
Utorok:      7:00 – 16:00 hod.
Streda:      7:00 – 17:00 hod.
Štvrtok:     7:00 – 16:00 hod.

Piatok:       7:00 – 16:00 hod.   
Sobota:      9:00 – 13:00 hod.    

Pripomíname, že pre potreby novodubničanov je otvorený zberný dvor na Topoľovej ulici,
kde môžu obyvatelia Novej Dubnice odovzdať bezplatne elektroodpad, nebezpečný odpad,
textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý musí byť zbavený kovových, sklenených
častí atď.

 

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa vlastným občianskym preukazom a odpady ukladať
podľa pokynov správcu zberného dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu odporúčame odpad doviezť
už vytriedený na zložky (plasty, papier, kovy, drevo, murivo...).

Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať bezplatne akýkoľvek komunálny odpad,
elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, odpad zo zelene, objemný odpad, ktorý by mal byť zbavený
kovových , sklenených častí atď.

Odovzdaním odpadu na zbernom dvore prispejete k udržiavaniu čistoty a poriadku v okolí kontajnerov
a ku krajšiemu vzhľadu mesta.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Nová Dubnica č. 8/2016 o doplnení a zmene VZN
Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady sa menia
sadzby za drobný stavebný odpad od 1.1.2017 nasledovne:

1. Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu  sadzba 0,025 € za 1 kg odpadu
2. Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu
– nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie. Patrí sem najmä: dlažba,
omietka, okná (bez skla), kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.

V prípade otázok alebo pripomienok kontaktujte pracovníkov oddelenia ŽP telefonicky na číslach: 042/4433484
klapka 160 alebo 161, mobil: 0918 323 276 alebo emailové adresy:  sykorova@novadubnica.sk,
zahorcova@novadubnica.sk, prípadne osobne.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.