Nakladanie s odpadmi

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Nová Dubnica.


Mesto zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom prostredníctvom spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o., s ktorým má mesto uzatvorenú
zmluvu o nakladaní s odpadmi na území mesta. Vývoz odpadu sa vykonáva podľa dohodnutého harmonogramu vývozov, ktorý tvorí prílohu zmluvy
s vývozcom odpadu a je zverejnený aj na webstránke mesta: http://www.novadubnica.eu/nakladanie-s-odpadmi/

Za nakladanie s odpadmi vyrubuje mesto fyzickým osobám aj podnikateľom každoročne poplatok za komunálne odpady, sadzby poplatku sú uvedené
platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
http://www.novadubnica.eu/legislativa-mesta/vseobecne-zavazne-nariadenia-zoznam/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-10-2017-mesta-nova-dubnica/

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom

Zmesový komunálny odpad  - po vytriedení samostatne zbieraných zložiek komunálneho odpadu - sa ukladá do označených zberných nádob:

1. 110/120 l (kovová alebo čierna plastová) tzv. KUKA nádoba – pre rodinné domy (IBV), jedna nádoba pre 1 – 6 osôb, vývoz 52 x ročne, každý štvrtok
2. 1100 l (kovové alebo čierne plastové) kontajnery   - pre bytové domy (KBV), 1 kontajner pre cca 80 osôb, intenzita vývozu 104 x ročne, t.j. 2 x týždenne,
    každý pondelok a piatok.
3. 1100 l (kovové alebo čierne plastové) kontajnery    - pre firmy a prevádzky, podnikateľov, intenzita vývozu je 1x týždenne, každú stredu.

Odpadové nádoby prideľuje mesto na základe požiadaviek občanov alebo firiem, ich nákup je zahrnutý v poplatku za komunálne odpady.

Na území Mesta Nová Dubnica môžu právnické  a fyzické osoby oprávnené podnikať požiadať o množstvový zber zmesového komunálneho odpadu, odpad
sa odváža v plastových 100 l vreciach označených logom mesta a interným číslom, v individuálnom dohodnutom intervale a z dohodnutého miesta uloženia tohto
odpadu.

Nakladanie s objemným odpadom

Mesto zabezpečuje pre svojich občanov 2x ročne zber objemného odpadu (t.j. takého, ktorý  sa do nej nezmestí). Zber sa robí postupne v jednotlivých lokalitách
mesta, podľa harmonogramu vývozu odpadu.
Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať bezplatne objemný odpad vzniknutý na území mesta aj v zbernom dvore na Topoľovej ulici, v rámci
prevádzkových hodín a po predložení dokladu totožnosti.

Zber triedených zložiek odpadu

1.    V rámci IBV  -  v rodinných domoch je vrecový zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ich zvoz sa zabezpečuje podľa harmonogramu vývozov
1x mesačne, vrecia sú určené  na zber jednotlivých triedených komodít zvlášť. Domácnosti ukladajú do vriec nimi vytriedené komodity a vrecia dočasne skladujú vo svojich
priestoroch. V deň zvozu podľa harmonogramu vývozu vyložia  tieto vrecia k bráne svojej nehnuteľnosti. Vývozca odpadu odoberie odpad a zanechá nové vrecia pre
domácnosť na ďalšie triedenie. Sklo je možné buď zbierať do vriec v rámci vrecového zberu alebo vhadzovať do niekoľkých 1100 l kontajnerov so zeleným vekom, ktoré
sú rozmiestnené v IBV Miklovky a Kolačín na zber skla. Pri odvoze vriec s triedenými odpadmi je možné vyložiť aj použité jedlé oleje zozbierané v uzatvorenej plastovej fľaši,
prípadne šatstvo na charitatívne účely, uložené vo vreci.

2.     V KBV  - pri bytových domoch sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov používajú zberné nádoby:
-    Modrý kontajner 1100 l, označený nápisom PAPIER – na zber papiera a lepenky, intenzita vývozu 1x za 14 dní,
-    Zelený kontajner 1100 l, označený nápisom SKLO – na zber skla, intenzita vývozu 1x mesačne,
-    Žltý kontajner 1100 l, označený nápisom PLASTY-  na zber plastov, intenzita vývozu 1x za 14 dní,
-    Červený kontajner  240 l alebo  čierny kontajner 120 l, označený nápisom KOVOVÉ OBALY – na zber kovov a kovových obalov, intenzita vývozu 1x za 14 dní,
-    Hnedý kontajner 1101 l alebo 240/120 l hnedý/čierny konatjner, označený nápisom VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY, TETRAPAKY- na zber tetrapakov,
     intenzita vývozu 1x za 14 dní.  

Z kontajnerov alebo vriec sa triedené zložky odpadov dovezú na zberný dvor, kde sú na triediacej linke dotrieďované, prípadne lisované a pripravované na odpredaj odberateľom,
ktorí zabezpečia ich zhodnotenie.


Nakladanie s drobným stavebným odpadom

Drobným stavebným odpadom sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobu – nepodnikateľom, na ktoré sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie.
Patrí sem najmä: dlažba, omietka, tehly, kúsky muriva, betónu, malty, lepidla a podobne.
Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných materiálov. Pôvodca drobných stavebných materiálov je povinný ich osobne odovzdať na zbernom dvore na Topoľovej ulici,
kde mi po odvážení bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok. Sadzba poplatku je nasledovná:
1.    Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený na recykláciu sadzba 0,025 € za 1 kg odpadu
2.   Drobný stavebný odpad netriedený určený na zneškodnenie na skládke odpadov sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu


Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom

Mesto zabezpečuje 2 x ročne zber konárov pre IBV – rodinné domy a aj pre záhradkárske osady. Zber sa robí po určených lokalitách mesta a postupne po všetkých záhradkárskych osadách
v zmysle  harmonogramu vývozu odpadu. Obyvatelia mesta majú možnosť počas celého roka odovzdať konáre a iný odpad zo zelene (buriny, lístie či pokosenú trávu) na zbernom dvore na
Topoľovej ulici, v rámci prevádzkových hodín. Obyvatelia rodinných domov sú zároveň povinní kompostovať svoj odpad zo zelene na svojom pozemku.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad odovzdávajú reštaurácie a školské stravovacie zariadenia samostatne odberateľom tohto druhu odpadu, a to na vlastné náklady.

Nakladanie s použitým šatstvom a textíliami z domácností

Zber šatstva a textílií sa zabezpečuje prostredníctvom špeciálnych zberných nádob umiestnených na určených stanovištiach na verejnom priestranstve – v Novej Dubnici na ul. M. Gorkého pri
Rímsko-katolíckom kostole, na ul. Gagarinovej na parkovisku pri vjazde od ul. Okružnej a v m.č. Kolačín –  na ul. Novej pri požiarnej zbrojnici. Zároveň je možné odovzdať šatstvo, prípadne detské
hračky a pod. aj na zbernom dvore, odoberá ich Diakonie Broumov alebo aj detský domov v Trenčíne.


Prevádzkovanie zberného dvora

Zberný dvor pre zber, dotrieďovanie a dočasné uskladnenie oddelene zbieraných zložiek odpadu pre potreby ich následného zhodnotenia, prípadne zneškodnenia, je zriadený na ul. Topoľová 781/5
v Novej Dubnici. Prevádzkuje ho Mesto Nová Dubnica.

 

Na zbernom dvore sa odoberajú tieto druhy odpadov:


 
Vyššie uvedené odpady, okrem drobného stavebného odpadu, sú obyvateľmi mesta odovzdávané bezplatne po predložení dokladu totožnosti. Pri vykladaní odpadu a jeho umiestňovaní do zberných
nádob a kontajnerov na zbernom dvore sa riadia pokynmi správcov zberného dvora.

Prevádzkový čas zberného dvora: od 01.12.2018 do 30.01.2019

Pondelok    7,00 – 16,00 hod.
Utorok          7,00 – 16,00 hod.
Streda           7,00 – 16,00 hod.
Štvrtok         7,00 – 16,00 hod.
Piatok           7,00 – 16,00 hod.
Sobota         9,00 – 13,00 hod.

Po vytriedený jednotlivých druhotných surovín a podľa ich množstva sa zabezpečuje ich odvoz k spracovateľom jednotlivých komodít na základe uzatvorených zmlúv alebo objednávok.

ZBERNÝ DVOR
2018 HARMONOGRAM_KO a SEPAROVANÝ ZBER_IBV Miklovky + Kolačín+DD
Harmonogram vývozov 2018
LETÁK_IBV a Kolačín_jeseň zvoz obj. odpadu a konárov _2018
LETÁK_KBV_jesenný zvoz objemného odpadu_r. 2018
LETÁK_zvoz  konárov ZO_jeseň 2018
LETÁK_zvoz GAR_jeseň 2018
ZELENÉ ZVESTI_2015

 

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.