Pozvánka na zasadnutie MsZ 14.12.2017Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň  14. 12. 2017 (t.j. štvrtok) o 14.30 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


PROGRAM:

1. Kontrola  uznesení prijatých na zasadnutiach MsZ
Predkladá: hlavná kontrolórka

2. Správa o výsledku kontroly
Predkladá: hlavná kontrolórka

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Predkladá:  hlavná kontrolórka

4. Návrh rozpočtu  Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. na roky 2018, 2019 a 2020 a návrh podnikateľského plánu Bytového podniku,
    m.p.o. Nová Dubnica na roky 2018, 2019 a 2020
Predkladá: riaditeľ BP, m.p.o.

5. Správa o hospodárení s rozpočtom mesta Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 2017
Predkladá: prednostka MsÚ

6. Plnenie pohľadávok  k 30. 09. 2017
Predkladá: prednostka MsÚ

7. Návrh  na odpísanie pohľadávok k 31. 12. 2017   
Predkladá: prednostka MsÚ

8. Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica  na roky 2018 - 2020
Predkladá: prednostka MsÚ

9. Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. ... /2017 o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 7/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta  
    v znení  VZN č. 6/2016 a VZN č. 4/2017
Predkladá: prednostka MsÚ

10. Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. .../2017 o doplnení VZN  mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku za komunálne odpady  
     a drobné stavebné odpady  v znení VZN č. 8/2016  
Predkladá: prednostka MsÚ

11.Návrh VZN mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad  za sociálne služby v meste
     Nová Dubnica   
Predkladá: prednostka MsÚ   

12. Vzdanie sa členstva v občianskom výbore m.č. Kolačín, návrh na odvolanie  predsedu komisie výstavby, územného plánovania a dopravy  
     a voľba nového predsedu, voľba člena komisie životného prostredia a ekológie
Predkladá: prednostka MsÚ  

13. Prenájom Domu smútku v Novej Dubnici – súp. č. 622 a Domu smútku v m.č. Kolačín – súp. č. 623  
Predkladá:  zástupca primátora

14. Prenájom predajných stánkov na Mierovom námestí  spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.  
Predkladá: zástupca primátora

15. Odpredaj nebytových priestorov – Katarína Kandráčová  
Predkladá: zástupca primátora   

16. Prenájom pozemkov Futbalovému klubu Nová Dubnica   
Predkladá: prednostka MsÚ

17. Výpožička nebytových priestorov v budove súp. č. 14 Futbalovému klubu Nová Dubnica  
Predkladá: prednostka MsÚ

18. Zriadenie vecného bremena na ul. Slobody v k. ú. Veľký Kolačín v prospech Róberta Blaška  
Predkladá: zástupca primátora

19. Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2017  
Predkladá: prednostka MsÚ

20. Návrh odmien poslancom mestského zastupiteľstva a hlavnej kontrolórke mesta
Predkladá: primátor mesta  

21. Rôzne

22. Záver


                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcu spoločnosti TERMONOVA, a.s.

- požiarneho technikaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.