Pozvánka na zasadnutie MsZ 18.04.2018Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň  18. 04. 2018 (t.j. streda) o 16.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


PROGRAM:

1. Správa o výsledku kontroly
Predkladá: hlavná kontrolórka

2. 
Správa o splnení uznesenia MsZ č. 14 zo dňa 28.2.2018
Predkladá: hlavná kontrolórka

3.
Hospodárske výsledky a podnikateľský plán  Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. za rok 2017
Predkladá: riaditeľ BP

4.
Zmena rozpočtu Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. za rok 2018
Predkladá: riaditeľ BP

5.
Záverečný účet mesta Nová Dubnica  za rok 2017
Predkladá: prednostka MsÚ

6.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nová Dubnica za rok 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

7.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. .../2018 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

8.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. .../2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Predkladá: prednostka MsÚ

9.
Odpredaj   pozemkov   pod   čerpacou   stanicou   odpadových   vôd   Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Považská Bystrica
Predkladá: zástupca primátora

10.
Odpredaj pozemku spoločnosti BONO-DEVELOPMENT, s.r.o.
Predkladá: zástupca primátora

11.
Prenájom pozemku spoločnosti BONO-DEVELOPMENT, s.r.o., Nová Dubnica
Predkladá: zástupca primátora

12.
Zriadenie  vecného  bremena – práva  prechodu  a  prejazdu  v prospech spoločnosti BONO-DEVELOPMENT, s.r.o., Nová Dubnica
Predkladá: zástupca primátora

13.
Prenájom nebytových priestorov na 1. poschodí  v budove súp. č. 88 občianskemu združeniu  HATO COMBAT ACADEMY, o. z. Nová Dubnica
Predkladá: zástupca primátora

14.
Prenájom nebytového priestoru na prízemí v budove súp. č. 88  občianskemu združeniu LT – Len Tanec, Nová Dubnica
Predkladá: zástupca primátora

15. Rôzne

16. Záver


                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcu spoločnosti TERMONOVA, a.s.

- požiarneho technikaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.