UT_Zámer-odpredaj pozemku parc. KN-C č. 413_24 spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. ... §9a, ods. 8 písm. e_21_01_20

UT_Zámer-odpredaj pozemku parc. KN-C č. 413_24 spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. ... §9a, ods. 8 písm. e_21_01_20
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.