Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_07_2019
 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v meste Nová Dubnica


 
Účinné od : 01.01.2020

Zverejnené od: 28.11.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_08_2019
 
Prevádzkový poriadok pohrebísk

 
Účinné od : 27.11.2019

Zverejnené od: 27.11.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_03_2019
 
o určení názvu ulíc v obytnej zóne Vavrová

 
Účinné od : 31.10.2019

Zverejnené od: 31.10.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_05_2019
 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2020

Zverejnené od: 15.10.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_06_2019
 
o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 08.10.2019

Zverejnené od: 08.10.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2019

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského ...

Zverejnené od: 01.09.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2019

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského ...

Zverejnené od: 12.05.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2019

 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č.  13/2018
o miestnych daniach na území  mesta Nová Dubnica


 
 
Účinné od : 10.05.2019

Zverejnené od: 10.05.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2018

 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy
a na žiaka školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

    Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

 
Účinné od : 01.01.2019

Zverejnené od: 01.01.2019
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.