Zápis detí na školský rok 2018/2019 do Materskej školy, Petra Jilemnického

Riaditeľka Materskej školy, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici zverejňuje zápis a podmienky prijímania
detí do materskej školy na školský rok 2018/2019. V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.306/2008 o materskej
škole v znení vyhlášky 308/2009. Zápis detí na školský rok 2018/2019 do Materskej školy, Petra Jilemnického
12/5 a jej elokovaných pracovísk Komenského sady 59/1, Martina Kukučína 787/10 a Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici
sa uskutoční v termíne od 15.4.2018 do 15.5.2018   v čase: 
nepárny týždeň    6,00 hod. – 13,00 hod.   
párny týždeň    10,00 hod. – 16,00 hod.

Bližšie info


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.