Zoznam dlžníkov – DzN k 31.12.2017


Zoznam zverejnený v súlade so zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (dalej len "daňový poriadok") § 52 ods. 2 písm. a) daňového poriadku. Správca dane, ktorým je mesto, môže zverejniť
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov
presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

§ 11 ods. 7 písm. b) daňového poriadku
Za porušenie daňového tajomstva sa nepovažuje zverejnenie zoznamov podľa § 52 daňového poriadku.
       
Zoznam daňových dlžníkov

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.