Dnes » 17 / 8
Zajtra » 21 / 8
Pozajtra » 24 / 8
nedeľa 13. júna 2021 - Meniny má Anton
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát mzdovej učtárne

Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr.Jana Miháliková odborný referent 042/4433 526 kl. 131 mihalikova@novadubnica.sk

 • - zabezpečuje personálnu a mzdovú agendu, vypracováva pracovné zmluvy, rozhodnutia o plate,
  dohody o zrážkach zo mzdy, vykonáva zrážky zo mzdy,
  - spracováva mesačné podklady ku mzde – dochádzky pracovníkov, evidenciu stravných lístkov,
  vedie evidenciu RD, LV, nadčasov, čerpanie náhradného voľna,
  - vedie evidenciu PN, OČR, materských dovoleniek a súvisiacich oznámení na ZP a potvrdení na SP,
  - sleduje zmenu platového stupňa na základe zákona, evidenciu životných jubileí, materských
  a rodičovských dovoleniek, nárok na daňový bonus (potvrdenia),
  - samostatne spracováva dohody o vykonaní prác – vypracovanie, evidencia, podklady ku mzde,
  sledovanie hodín podľa ZP,
  - vedie osobnú agendu riadiacich zamestnancov v kompetencii mesta ako zriaďovateľa,
  - predkladá návrh na ich finančné odmeňovanie,
  - komplexne zabezpečuje mzdovú agendu zamestnancov mesta – vrátane opatrovateľskej služby,
  MsP a zamestnancov príspevkovej organizácie , výpočet platu, priemerného zárobku, daní, nemocenských dávok,
  - vypracúva podklady pre finančné a daňové orgány (prehľady, potvrdenia), orgány Soc. poisťovne,
  zdravotných poisťovní a pod.(RL, ELDP, mzdové listy, potvrdenie pre dávku v nezamestnanosti, výkazy.....),
  - vypracúva štatistické výkazy za mzdovú a personálnu oblasť,
  - zabezpečuje import hromadného príkazu mzdy cez „Home banking“,
  - vypracúva mzdové inventúry, podklady pre rozpočet mesta v mzdovej oblasti a materiály pre FaMK, MsR,
  MsZ za mzdovú oblasť,
  - pripravuje mesačne podklady pre chránené dielne – výplatné pásky, výkazy do ZP, výkaz do soc. poisť. ,
  bankový výpis,
  - vypracúva štvrťročne podklady pre chránené dielne – celkovú cenu práce za pracovníkov, výkaz o hospodárení,
  súpis oprávnených výdavkov,
  - spolupracuje s exekútorskými úradmi – vypracúva a vykonáva zrážky zo mzdy na základe exekúčneho príkazu,
  - vykonáva archiváciu mzdových a personálnych dokladov,
  - sleduje legislatívne zmeny v oblasti miezd, daní a sociálnych dávok a zabezpečuje ich realizácie v podmienkach
  mesta,
  - spracováva ročné zúčtovania dane z príjmov FO, spracováva podklady k vykonaniu ročného zúčtovania zdravotného
  poistenia,
  - spracováva ročný výkaz pre ÚPSVaR, vedie evidenciu invalidných dôchodcov,
  - zabezpečuje a plní úlohy, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku, pracovného poriadku a ostatných vnútorných
  noriem Mesta Nová Dubnica,
  - zastupuje vedúceho oddelenia pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v oblasti overovania výplatných listín
  a dokladov,
  - dodržiava predpisy BOZP a ostatné právne a interné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú,
  - pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto z informačných zákonov ( najmä zákon č. 211/200 Z. z.),
  vnútorných predpisov a nariadení mesta,
  - plní úlohy uložené nadriadeným zamestnancom v rámci činností uvedených v pracovnej náplni
  - zabezpečuje organizovanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení
  a zákona o službách zamestnanosti, vypracúva Dohody, spolupracuje s ÚPSVaR,


  práca v klientskom centre v rozsahu:
   
  - vystavovanie príjmových pokladničných dokladov (za správne poplatky, daň
  z nehnuteľnosti, poplatok za komunálny odpad, daň za psa, poplatok za trhové miesto,
  príjem za nájom hrobových miest a za použitie pohrebiska, príjem za prijaté blokové
  pokuty MsP) a zodpovednosť za ich formálnu správnosť,
  - vedenie pokladničnej knihy, kde sa zapisuje stav a pohyb peňazí v hotovosti,
  - doplňovanie pokladničnej hotovosti a odvod pokladničnej hotovosti do banky
  - archivácia pokladničných dokladov