Všeobecné záväzné nariadenie č. 11 /2004

Mesta Nová Dubnica

 

Mesto Nová Dubnica na základe § 6 odst. 2 zákona  SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení platných právnych predpisov  a v zmysle § 13/2d,  zákona NR SR č.183/2000 ZZ. o knižniciach   v y d á v a  pre územie Mesta  Nová  Dubnica  toto

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie

 

 

 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

MESTSKEJ KNIŽNICE  V NOVEJ DUBNICI

 

 

 

I. KNIŽNIČNÝ PORIADOK

 

 

 

1.      Všeobecné ustanovenia

 

 

 

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

 

1.      Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Novej Dubnici (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.

 

2.      Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách.

 

3.      Mestská knižnica v  Novej Dubnici je univerzálnou verejnou knižnicou mesta.

Jej zriaďovateľom je Mesto Nová Dubnica.

 

4.      Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb  a informačných technológií zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šírených na všetkých druhoch nosičov  a tieto v rámci knižničného systému  získavať, spracovávať, ochraňovať a sprístupňovať.

 

 

Článok 2

Záväznosť Knižničného poriadku

 

1.      Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice. Knižnica poskytuje svoje služby na týchto pracoviskách:

Mestská knižnica, SDH 79, Nová Dubnica

pobočná knižnica mestská časť Kolačín

 

 

Článok 3

Knižničný fond

 

1.      Knižničný fond knižnice tvoria:

a)      Primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty,  audiovizuálne dokumenty, elektronické zdroje

b)      Sekundárny fond: katalógy (klasické, elektronické), databázy v elektronickej forme

 

2.      Fondy,  a zariadenia knižnice sú majetkom mesta (Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu).  Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

 

 

Článok 4

Služby knižnice

 

1.      Knižnica poskytuje základné a špeciálne  služby . Základné knižnično-informačné služby sú bezplatné. Špeciálne služby sa môžu poskytovať za úhradu. Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

 

2.      Základné služby knižnice sú:

-         výpožičné služby prezenčné (v knižnici)

-         výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)

-         predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov

-         poskytovanie faktografických a bibliografických informácií

-         rezervovanie požadovaných dokumentov.

 

3.      Špeciálne služby knižnice sú:

-         medziknižničné výpožičné služby.

 

4.      Knižnica poskytuje služby na základe osobných, písomných alebo telefonických požiadaviek čitateľov a používateľov.

Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

 

5.      Knižnica môže diferencovať svoje služby na základe kategorizácie čitateľov a používateľov podľa veku, vzdelania a profesijného zamerania.

 

 

 

Článok 5

Prístupnosť knižnice

 

1.      Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.

 

2.      Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice. Deti do 15 rokov len s povolením pracovníka knižnice.

 

3.      Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

 

Článok 6

Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

 

1.      Čitateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok a zachovávať pokyny zamestnancov knižnice.

 

2.      Čitateľ je povinný vo všetkých priestoroch zachovávať ticho, poriadok a čistotu.

 

3.      Vstup do knižnice nie je povolený čitateľovi a návštevníkovi knižnice pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

 

4.      V priestoroch knižnice je zakázané konzumovať alkohol a fajčiť.

 

5.       Z práva využívať služby knižnice je vylúčený čitateľ, ktorý trpí nákazlivou chorobou a čitateľ, ktorý pre mimoriadne znečistenie odevu môže byť ostatným čitateľom na obtiaž.

 

6.      Čitateľ má právo podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica vybavuje sťažnosti v súlade so zákonom č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach.

 

Článok 7

Registrácia čitateľa

 

1.      Čitateľom knižnice sa môže stať:

a)      Každý občan Slovenskej republiky, ktorý môže knižnicu osobne navštevovať.

b)      Príslušník iného štátu, ktorý má povolenie k trvalému alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike a má trvalé alebo prechodné bydlisko v sídle alebo územnej pôsobnosti knižnice.

 

2.      Občan sa stane čitateľom knižnice vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním čitateľskej prihlášky  čitateľ vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov a zároveň sa zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto Knižničného poriadku.

 

3.      Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č.  428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

4.      Knižnica odovzdá čitateľovi pri zápise Knižničný poriadok.

 

 

Článok 8

Čitateľský preukaz

 

1.      Čitateľský preukaz sa vystavuje:

a)      Občanom Slovenskej republiky po predložení občianskeho preukazu.

Od študentov sa požaduje aj predloženie indexu alebo potvrdenia o návšteve školy.

U detí do 15 rokov sa čitateľský preukaz vystavuje po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom alebo zákonným zástupcom.

 

b)      Občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v Slovenskej republike alebo cestovného pasu.

 

2.      Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok na základe predloženia dokladov uvedených v bode 1.

 

3.      Za vystavenie a obnovenie čitateľského preukazu platí čitateľ registračný  poplatok, ktorého výšku určuje Cenník služieb a poplatkov v prílohe tohto Knižničného poriadku.

 

4.      Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

a)      odhlásením čitateľa

b)      neobnovením členstva v novom kalendárnom roku

c)      hrubým porušením Knižničného a výpožičného poriadku

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

 

5.      Čitateľ, ktorému bolo odobraté právo využívať služby knižnice pre hrubé porušenie Knižničného a výpožičného poriadku a nevyrovnanie záväzkov voči knižnici v stanovenom termíne, sa nemôže stať znovu jej čitateľom. Právo využívať služby knižnice môže byť čitateľovi odobraté na určitý čas i z hygienických dôvodov.

 

6.      Čitateľský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa využívať všetky služby knižnice. Je neprenosný. Môže ho používať iba čitateľ, na meno ktorého bol vydaný. Zamestnanec knižnice má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz čitateľa  na overenie jeho  totožnosti.

 

7.      Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť knižnici. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po predložení dokladov uvedených v bode 1. Za vydanie nového čitateľského preukazu zaplatí čitateľ stanovený poplatok uvedený v Cenníku  služieb a poplatkov tohto Knižničného poriadku.

 

8.      Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu.

 

 

 

 

 

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 

Článok 9

Druhy výpožičiek

 

1.      Knižnica poskytuje výpožičky knižničných dokumentov v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a  požiadavkami na ochranu knižničného fondu.

 

2.      Dokumenty sa požičiavajú absenčne (mimo budovy knižnice) a prezenčne (v knižnici).

 

3.      Vypožičiavanie knižničných dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.

 

4.      Absenčne sa nepožičiavajú tieto dokumenty :

 

-         dokumenty zaradené do príručkových fondov /encyklopédie, príručky, niektoré jazykové slovníky/

-         najnovšie čísla novín  a časopisov

-         dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica.

 

 

Článok 10

Zásady vypožičiavania

 

1.      Knižnica požičiava čitateľovi dokument iba po predložení platného čitateľského preukazu.

 

2.      Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 15 dokumentov

 

3.      Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže   

       v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.

 

4.      Knižnica stanovuje kratšiu výpožičnú lehotu 14 dní pri požičiavaní  dokumentov, ktoré sú žiadané. Na 7 dní sa požičiavajú staršie čísla periodík

 

5.      Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie

výpožičnej lehoty je možné najviac trikrát.  

                                                                                                                   

6.      Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

a)      čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky),

b)      dokument si rezervoval iný čitateľ.

 

7.      Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 

8.      Vypožičaný dokument si môže čitateľ rezervovať.  Ak ten istý dokument žiada viac čitateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie.

 

 

 

 

Článok 11

Evidencia výpožičiek

 

1.      Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu čitateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.

 

2.      Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva

-         elektronicky v databáze automatizovaného výpožičného systému Libris.

 

 

Článok 12

Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument

 

1.      Čitateľ je povinný:

a)      Pri vypožičaní dokument prezrieť a všetky nedostatky ihneď ohlásiť knižnici. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a musí uhradiť knižnici náklady na opravu dokumentu.

 

b)      Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

     

Článok 13

Vymáhanie nevrátených výpožičiek

 

1.        Ak čitateľ vráti dokument po stanovenej výpožičnej lehote, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorenie .

 

2.        Knižnica posiela čitateľovi maximálne dve upomienky. Treťou upomienkou je doporučený list z MsÚ.

 

3.        Ak čitateľ nevráti dokument ani po tretej upomienke, bude knižnica vymáhať jeho náhradu  v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

4.        Po  prvej upomienke má čitateľ poskytovanie ďalších služieb pozastavené až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici.

 

Článok 14

Straty a náhrady

 

1.      Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

2.      Knižnica požaduje nahradenie škody  niektorou z týchto foriem:

a)      dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní

b)      nahradením dokumentu kópiou strateného alebo poškodeného dokumentu

c)      nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice

d)      finančnou úhradou za nevrátený dokument.

 

3.      O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica. 

 

 

Článok 15

Medziknižničná výpožičná služba

 

1.      Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o  získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).

 

2.   Ak čitateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice,

      môže požiadať o získanie jeho kópie z inej knižnice Slovenskej republiky prostredníctvom

      MVS.

3.  Pri výpožičkách MVS  musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky   

      stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba 

      požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.

 

4.      Knižnica poskytuje MVS podľa Vyhlášky MK SR o MVS

 

 

Záverečné ustanovenia

 

1.      Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb a poplatkov.

 

2.      Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku môže v odôvodnených prípadoch  povoliť vedúci knižnice, alebo ním poverený zamestnanec.

 

3.      Tento Knižničný a výpožičný poriadok bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Novej Dubnici dňa

 

4.      Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

 

5.      Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č.3/1993 Knižničný a výpožičný poriadok v znení doplnkov VZN č.3/1997 a VZN č. 9/1999.

 

 

 

 

 

 

 

     V Novej Dubnici  28.6.2004

Ing. Ján Šušaník

primátor

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA  KNIŽNIČNÉHO  A VÝPOŽIČNÉHO  PORIADKU

 

 

Cenník služieb a poplatkov  Mestskej knižnice v Novej Dubnici

 

 

I.                    Registračné poplatky

II.                 Sankčné poplatky

III.               Poplatky za služby

 

 

I.  Registračné poplatky

 

 Čitateľský preukaz – zápisné a každoročné obnovenie členstva

 

     - dospelí čitatelia                                                    50 Sk

- študenti, dôchodcovia, ženy na MD                     40 Sk

     - deti do 15 rokov                                                 30 Sk

     - obyvatelia domova dôchodcov,

        prvé zápisné /žiaci 2.roč. ZŠ/                               bezplatne

 

 

 

II. Sankčné poplatky

 

  1. Poplatky za upomienku

- prvá upomienka                                            20 Sk

- druhá upomienka                                          80 SK

- list z MsÚ                                                     140 Sk

  1. Strata čitateľského preukazu   

  /vystavenie duplikátu/                                    20 Sk

      3.  Poškodenie etikety čiarového kódu                  10 Sk

      4. Náhradné knihovnícke spracovanie                

              /pri strate knižničnej jednotky/                       30 Sk

      5. Pokuta za prekročenie výp. lehoty

            periodík                                                          1 Sk za 1 ks/ 1 týždeň

 

 

     

III. Poplatky za služby

 

Medziknižničná výpožičná služba

 /poplatok za poštovné výdavky/                           60 Sk