Informácia - schválené rozdelenie dotácií

 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici dňa 04.03.2020 Uznesením č. 17 bolo schválené
rozdelenie dotácií pre občianske, záujmové združenia a neziskové organizácie  v objeme 60 tis. € na výdavky
spojené s ich činnosťou v roku 2020. V súvislosti s pandémiou, ktorá následne vypukla na Slovensku, sú aj
mestá a obce nútené  prijímať reštrikčné opatrenia rôzneho charakteru a eliminovať tak ekonomické dopady
a následky koronakrízy.

Aj naše mesto bolo nútené pristúpiť k viacerým úsporným opatreniam, ktorými samospráva mesta musí reagovať
na očakávaný výpadok príjmov z podielovej dane v súvislosti s COVID-19 a znižovanie schválených dotácií je
jedným z nich.
V záujme ochrany obyvateľov a subjektov na území mesta a celého Slovenska boli prijaté opatrenia, v zmysle
ktorých došlo k obmedzeniu výkonu pracovných činností, k zákazu organizovania a usporadúvania hromadných
športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Ďalším opatrením bol taktiež zákaz stretávania sa členov občianskych
združení, neziskových organizácií a iných organizácií. Zatvorené zostali športoviská a všetky verejne dostupné ihriská,
predškolské a školské zariadenia. Následkom uvedených objektívnych dôvodov a legislatívnych nariadení nebudú
vo väčšine prípadov dotačné finančné prostriedky jednotlivých organizácií v tomto roku vyčerpané v plnej miere,
alebo vôbec.

Mesto Nová Dubnica vzhľadom na dopady súčasnej mimoriadnej situácie na rozpočet spoločne s organizáciami
individuálne prehodnotilo možnosti čerpania dotácií a pristúpilo k zníženiu poskytnutých dotačných prostriedkov na
základe  uzatvorenej zmluvy vo výške 8.300 €.  Zároveň s uvedenými opatreniami sa rozhodli vrátiť časť už
poskytnutej dotácie dve organizácie a to Futbalový klub Nová Dubnica vo výške 6 tis. € a Telovýchovná jednota
Družstevník Kolačín vo výške  3 tis. €.

Zavedením týchto úsporných opatrení z dôvodu neuskutočnenia plánovaných aktivít organizácií v plnom rozsahu
sa dosiahne celková úspora 17.300 € .
Na záver mi dovoľte poznamenať, že táto nepredvídaná situácia všetkých zainteresovaných veľmi mrzí a zároveň
sa chcem poďakovať osloveným organizáciám za ústretový prístup a pochopenie.

Ing. Dana Šišková, vedúca ekonomického oddelenia
 

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.