Inzerát - referát výstavby

Mesto Nová Dubnica  prijme do pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu samostatný
odborný referent na oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy MsÚ Nová Dubnica  
na zastupovanie  počas materskej dovolenky. Nástup  do pracovného pomeru je 01.11.2020.
Platové podmienky: nástupný plat v hrubom  850,- €.
Požiadavky:
-    minimálne ukončené stredné odborné vzdelanie,
-    samostatnosť, dôslednosť a zodpovednosť v práci,
-    ochota pracovať s vyšším pracovným zaťažením,
-    práca s počítačom.
Prax v odbore stavebníctva  vítaná.
Požadované doklady:
-    overená kópia dokladu o vzdelaní,
-    výpis z RT nie starší ako 3mesiace,
-    štruktúrovaný  životopis s uvedením doterajšej praxe.
 
Žiadosti  s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu MsÚ,
Ul. Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica do 15. 10.2020.

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.