Komisia sociálna, zdravotná a bytová

MUDr. Mária Augustínová

predsedníčka

E-mail
augustinova@novadubnica.sk
MENO funkcia
 Marta Babuková
člen komisie
 Kamila Poláčková
člen komisie
 Helena Faturíková
člen komisie
 Ing. PhDr. Drahomíra Janíková
člen komisie
 Júlia Králiková
člen komisie
 Mgr. Peter Púš
člen komisie
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.