Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 15/ 2008

o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území Mesta Nová Dubnica

Príloha č. 1              

      Účinné od : 01.01.2009

Zverejnené od: 16.12.2008
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2008

o doplnení a zmene VZN č.8/1994, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu
mesta Nová Dubnica – zmena a doplnok č. 7Účinné od : 01.01.2009

Zverejnené od: 16.12.2008
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2008

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta
Nová Dubnica – zmena č. 6/2008Účinné od : 09.09.2008

Zverejnené od: 26.08.2008
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2008 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2008

o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica
Účinné od : 15.05.2008

Zverejnené od: 01.05.2008
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2007 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2007

Štatút zelene


Účinné od : 24.10.2007

Zverejnené od: 09.10.2007
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2006 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2006

o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku ( odvolaní ) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl
a školských zariadení pri výkone samosprávnych činnostíÚčinné od : 15.03.2006

Zverejnené od: 01.03.2006
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2005 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2005

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom
Nová Dubnica na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Účinné od : 01.01.2006

Zverejnené od: 16.12.2005
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2005 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2005

o doplnení a zmene VZN č. 8/1994 o záväzných častiach Územného plánu
Mesta Nová Dubnica /Zmena č. 5 ÚPN Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 30.10.2005

Zverejnené od: 30.09.2005
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č.05/2005 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2005

o Mestskej polícii mesta Nová Dubnica


Účinné od : 15.07.2005

Zverejnené od: 01.07.2005
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2004 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2004

Štatút Mestskej knižnice v Novej Dubnici


Účinné od : 01.06.2004

Zverejnené od: 16.05.2004
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.