Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2018

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť " Územného plánu mesta Nová Dubnica" Zmeny a doplnky č.2

 

 
Účinné od : 22.10.2018

Zverejnené od: 22.10.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2018

 
o doplnení VZN mesta Nová Dubnica č. 9/2015 O miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica

 

 
Účinné od : 01.08.2018

Zverejnené od: 09.10.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2018 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 05/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica
 

 
Účinné od : 01.08.2018

Zverejnené od: 01.08.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2018

 
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta


 
Účinné od : 10.07.2018

Zverejnené od: 10.07.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2018

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.........
 

 
Účinné od : 06.07.2018

Zverejnené od: 06.07.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2018

 
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 12.05.2018

Zverejnené od: 12.05.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2018

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta


 
Účinné od : 04.05.2018

Zverejnené od: 04.04.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica


 
Účinné od : 01.04.2018

Zverejnené od: 01.04.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2018

 
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 16.03.2018

Zverejnené od: 16.03.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku  za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 8/2016

 
Účinné od : 01.01.2018

Zverejnené od: 01.01.2018
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.