Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 04/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 17.02.2017

Zverejnené od: 17.02.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2016

 
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
Účinné od : 01.01.2017

Zverejnené od: 01.01.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2016

 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 30.12.2016

Zverejnené od: 30.12.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2016

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 03/2007 Mesta Nová Dubnica o zeleni - Štatút zelene
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 
Účinné od : 06.10.2016

Zverejnené od: 06.10.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2016

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.08.2016

Zverejnené od: 01.08.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2016

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
 
Účinné od : 14.07.2016

Zverejnené od: 14.07.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2016

 
o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku pri prevodoch podľa Zákona
č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 
Účinné od : 25.03.2016

Zverejnené od: 25.03.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2015

 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Účinné od : 01.01.2016

Zverejnené od: 17.12.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2015

 
o určení názvu ulíc v priemyselnej zóne Hliny
 
Účinné od : 03.12.2015

Zverejnené od: 19.11.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.