Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2015

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č.1"
a ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012...
 
Účinné od : 20.11.2015

Záväzná časť pre VZN Schéma 1 Schéma 2

Zverejnené od: 11.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2015

o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní       Účinné od : 24.11.2015  

Zverejnené od: 10.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2015

o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.01.2016

Zverejnené od: 10.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2015

o doplnení a zmene Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2014 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Účinné od : 01.01.2016

Zverejnené od: 09.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2015

o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní


Účinné od : 26.09.2015

Zverejnené od: 26.09.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2015

o zrušení  VZN č. 12/2014 Mesta Nová Dubnica o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 11.09.2015

Zverejnené od: 11.09.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2015

o doplnení  VZN č. 9/2014 o miestnych daniach na území  Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 09.09.2015

Zverejnené od: 09.09.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2015

o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk....


Účinné od : 10.07.2015

Zverejnené od: 26.06.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2015

o doplnení a zmene VZN č. 13/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.....


Účinné od : 01.09.2015

Zverejnené od: 25.06.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2015

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica


Účinné od : 01.05.2015

Zverejnené od: 15.04.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.