Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2015

o doplnení a zmene VZN č. 5/2013, ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok pohrebísk....


Účinné od : 10.07.2015

Zverejnené od: 26.06.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2015

o doplnení a zmene VZN č. 13/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.....


Účinné od : 01.09.2015

Zverejnené od: 25.06.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2015

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica


Účinné od : 01.05.2015

Zverejnené od: 15.04.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2015 Mesta Nová Dubnica


VZN č. 01/2015

o zrušení VZN č 01/2009 o nakladaní s finančnými prostriedkami Mesta Nová Dubnica


Účinné od : 03.03.2015

Zverejnené od: 17.02.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 14/2014,

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2011 o  povodňových plánoch záchranných prác


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 17.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2014

- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ...

Zverejnené od: 17.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2014

o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Nová Dubnica


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 16.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2014 

o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a verejnej hudobnej produkciiÚčinné od: 01.01.2015

Zverejnené od: 16.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2014

o poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2014 Mesta Nová Dubnica

VZN 09_2014_

o miestnych daniach


Účinné od : 01.01.2015

Zverejnené od: 15.12.2014
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.