Dnes » 32 / 16
Zajtra » 30 / 16
Pozajtra » 30 / 16
streda 17. júla 2024 - Meniny má Bohuslav
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Mestský úrad hľadá novú posilu na oddelenie výstavby

Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru referenta na oddelenie výstavby, 
územného plánovania a dopravy. Na uvedenú prácu požadujeme úplné stredoškolské
 vzdelanie technického zamerania, najlepšie stavebného smeru, prax je výhodou. 
Nástup možný ihneď. Brutto mzda v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, prípadne dohodou. 
Pracovnou náplňou by bolo hlavne, nariaďovanie údržby stavieb, nevyhnutné úpravy 
a zabezpečovacie práce na stavbe alebo pozemku, vydávanie záväzných stanovísk 
k investičnej činnosti v meste, vypracovanie prípravnej dokumentácie, štúdie, zadania, 
projektu na výstavbu realizovanú mestom Nová Dubnica v rámci svojej pôsobnosti, zvoláva 
a zúčastňuje sa výberov stavenísk, kontrolných dní a ďalších rokovaní v priebehu prípravy, 
realizácie stavieb a koordinuje postup jednotlivých prác a dodávok, zabezpečuje ich prebratie 
od dodávateľa stavby, zabezpečuje odovzdanie dokončených stavieb alebo ich častí 
do vlastníctva alebo správy budúcim vlastníkom prípadne prevádzkovateľom, vykonáva
technický dozor nad stavbami a technickými časťami stavieb, realizovaných na území mesta, 
ktorých investorom je mesto Nová Dubnica, zabezpečuje úplnú realizáciu stavby od odovzdania 
staveniska po prebratie, zodpovedá za realizáciu stavieb a technologických častí stavieb 
v predpísanej kvalite, kontroluje, preberá a eviduje uskutočnené práce, zabezpečuje výkon 
rozhodnutí podľa zákona č. 71/1967 Z. z. – správny poriadok na úseku dopravy. Vypracováva 
súťažné podklady na vypracovanie ponúk, stanovuje podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
a pravidiel vyhodnotenia ponúk, zabezpečuje vyhodnotenie súťažných návrhov, pripravuje 
prijatie ponuky, predkladá primátorovi na podpis zmluvu s víťazom súťaže, zabezpečuje údržbu 
ciest, chodníkov, opravu výtlkov prostredníctvom externých dodávateľov na základe zmlúv, 
prípadne objednávok, v zmysle zákona o obecnom zriadení v rámci iných špeciálnych úradov 
a práca s písomnosťami v programe EDIS, IS CORA, ostatné činnosti budú opísané priamo 
v pracovnej náplni. 

Životopisy posielajte na adresu msu@novadubnica.sk s predmetom správy „referent oddelenia výstavby“ 
najneskôr do 29.9.2023.