Možnosti prenájmu priestorov

Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nová Dubnica so zámerom prenechať ich do nájmu
AdresaÚčelPoschodiem2

       
 MsZS
MsZS     Gagarinova 773/5 NP prízemie 9
Kino Panorex      
Kino Panorex, súp. č. 15 NP prízemie - vestibul 5
Mierové nám. 55      
Obytný dom - Mierové nám. 55 / 15 NP prízemie + I.posch.  132

Bližšie informácie o voľných NP budú záujemcom poskytnuté na MsÚ Nová Dubnica, prípadne na telefónnych číslach 042/443 3524 alebo 042/443 3526 k­l. 134. Minimálne sadzby nájomného sú uvedené v Zásadách hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica, schválených MsZ v Novej Dubnici, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke mesta: www.novadubnica.sk.
Záujemci môžu podávať písomné žiadosti do 07. 12. 2018 do 12:00 hod. s uvedením účelu nájmu, doby nájmu, výšky nájomného v min. výške podľa Zásad hospodárenia s  majetkom Mesta Nová Dubnica na MsÚ v Novej Dubnici, ul. Trenčianska 45/41.
Informácie o podmienkach nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, prípadne na tel. čísle 042/444 0236 a 042/444 0237.Aktualizácia je  vykonaná  k 20 .11. 2018
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.