Oddelenie organizačno-správne

JUDr. Dagmar Gregušová

vedúca oddelenia

Telefón
042/4433 524 kl. 120
Fax
042/4431 919
E-mail
gregusova@novadubnica.sk
 

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z. a z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.

Do kompetencie vedúceho patrí aj zabezpečenie chodu klientskeho centra. Metodicky riadi zamestnancov klientskeho centra okrem referátu pokladničnej služby a materiálno - technického zabezpečenia.

 

Životné situácie

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.