Dnes » 10 / 3
Zajtra » 10 / 3
Pozajtra » 13 / 3
nedeľa 25. februára 2024 - Meniny má Frederik(a)
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Oddelenie sociálnych vecí a školstva

 Mgr. Jana Vlasková
vedúca oddelenia

Telefón
042/4433 526 kl. 170

Mobil: 0917 / 595 936
(iba počas pracovnej doby)

E-mail: vlaskova@novadubnica.sk

Správa školstva

 • vykonáva a zabezpečuje činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva podľa zákona č. 596 / 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
 • zabezpečuje výkon správy v 2. stupni vo veciach plnenia povinnej školskej dochádzky, kde v 1. stupni rozhodol riaditeľ školy a školského zariadenia v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. § 3 ods. 7 okrem písm. f až j, ďalej podľa § 3 ods. 9 okrem písm. b až f a podľa § 3 ods. 10 okrem písm. b, d.,
 • spolupracuje so školami a školskými zariadeniami pri vytváraní vnútorných noriem škôl a školských zariadení,
 • spolupracuje so ZŠ pri zápise do 1. ročníka a pri zápise do MŠ,
 • spolupracuje pri výberových konaniach na miesta riaditeľov škôl a ŠZ a vedúcich zamestnancov školských jedální MŠ,
 • vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v meste trvalé bydlisko,
 • spolupracuje s referátom sociálnych vecí pri neplnení povinnej školskej dochádzky,
 • prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení: správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky, správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • spolupracuje pri kontrole hospodárenia školy a školského zariadenia s finančnými a materiálnymi a pri kontrole dodržiavania záväzných právnych noriem v oblasti ich prevádzkovania s hlavným kontrolórom mesta,
 • zabezpečuje a pripravuje potrebné materiály, podklady a informácie (správy, stanoviská, koncepčné materiály ...) pre primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MsÚ, mestské zastupiteľstvo, orgány štátnej správy a verejnosť,
 • spolupracuje s komisiou školstva pri MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora, jeho zástupcu, prednostu úradu a vedúceho oddelenia,
 • spolupracuje s ostatnými oddeleniami MsÚ pri správe škôl a školských zariadení na úseku ekonomickom a na úseku správy majetku,
 • vybavuje a vedie evidenciu sťažností a petícií občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
 • spracúva a poskytuje informácie v oblasti školstva v pôsobnosti mesta,
 • spolupracuje s oddelením finančným a správy daní pri vypracovávaní návrhov rozpočtov a pri návrhu investícií pre školy a školské zariadenia,
 • predkladá primátorovi a spolupracuje pri schvaľovaní návrhov na počty prijímaných detí, pri návrhoch na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie (triedy s rozšíreným vyučovaním, školské športové strediská ...), pri návrhoch na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií v oblasti školstva v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám,
 • spolupracuje pri koordinácii vytvárania podmienok plnenia povinnej školskej dochádzky a realizácii výchovno – vzdelávacieho procesu na základných školách, podmienok poskytovania umeleckého vzdelania detí v základných umeleckých školách, podmienok predškolskej výchovy, vytvárania podmienok na aktívnu činnosť detí a mládeže vo voľnom čase a vytváranie podmienok pre stravovanie detí v zariadeniach školského stravovania,
 • podieľa sa na koordinácii činnosti detí a mládeže vo voľnom čase v rámci mesta,
 • spolupracuje pri prerokúvaní správ o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia, koncepčných zámeroch rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a s každoročným vyhodnocovaním správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,
 • spolupracuje pri schvaľovaní návrhov na počty prijímaných detí, pri návrhoch na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameranie (triedy s rozšíreným vyučovaním, školské športové strediská ...), pri návrhoch na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov,
 • spolupracuje pri príprave informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou školstva, komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;

TLAČIVÁ