Dnes » 24 / 10
Zajtra » 24 / 10
Pozajtra » 21 / 10
štvrtok 28. septembra 2023 - Meniny má Václav
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Oddelenie správy majetku

Ing. Róbert Ruman

vedúci oddelenia

Tel.:
042/4433 526 kl. 140

Mobil:
+421910841803
(iba počas pracovnej doby)
E-mail:

ruman@novadubnica.sk

 

Správa majetku

 • zabezpečuje výkon správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o) vo vlastníctve mesta,
 • vedie a v súlade so skutočným stavom udržiava písomnú agendu evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta (zaraďovanie, likvidácia, prevody, kúpa, predaj, darovanie) a uchováva ju v zmysle registratúrneho poriadku a plánu,
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku mesta,
 • spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi pri zabezpečovaní podkladov súvisiacich s majetkom mesta (geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z pozemkovej mapy, znalecké posudky a pod.),
 • vypracováva všetky typy zmlúv týkajúcich sa majetku mesta (kúpne, nájomné, mandátne, o zverení do správy, komisionálne a pod.), vedie ich evidenciu a kontroluje ich plnenie,
 • vypracováva ekonomické analýzy využitia majetku mesta na základe ktorých podáva návrhy na ich účelné využitie,
 • v spolupráci s hlavným kontrolórom rieši sťažnosti fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb týkajúcich sa majetku mesta,
 • zabezpečuje ochranu majetku mesta prostredníctvom jeho poistenia, vypĺňa štatistické výkazy týkajúce sa majetku mesta, vykonáva priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu dodávateľských faktúr,
 • pripravuje návrh kapitálových a bežných výdavkov do rozpočtu mesta za oblasť vo svojej správe, vypracúva aktualizuje VZN týkajúce sa majetku mesta,
 • pripravuje podklady k vyradeniu hnuteľného majetku pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 • zodpovedá za vykonanie fyzickej inventarizácie majetku mesta a majetku v správe MsÚ,
 • zabezpečuje kontrolu, sumarizuje a vedie evidenciu potrebných údajov súvisiacich s prevádzkou škôl a školských zariadení (spotreba energií, harmonogram revízií a skúšok),
 • vedie prehľad o majetku mesta s určením, kto je zodpovedný za jeho spravovanie,
 • stará sa o majetok v správe, zodpovedá za jeho ochranu, zabezpečuje odstránenie závad a opravy, návrh na väčšie opravy a údržbu predkladá odd. výstavby ÚP a dopravy,
 • zabezpečuje revízie elektroinštalácie, hromozvodov a požiarnej ochrany nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o) vo vlastníctve mesta, a odstránenie zistených závad,
 • zodpovedá za kontrolu mesačných faktúr za dodávku energií, osobne sa zúčastňuje odpisov meračov energií, vykonáva prepisy odberných miest (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o),
 • zabezpečuje, preveruje a preberá prevádzku, údržbu verejného osvetlenia, údržbu a opravy mestských komunikácií,
 • vedie technickú evidenciu miestnych komunikácií vo vlastníctve mesta a poskytuje údaje z evidencie,
 • zabezpečuje prenajímanie požiarnej zbrojnice,
 • spolupracuje s komisiou finančnou a majetkovou,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu a prednostu MsÚ,
 • vedie evidenciu splácania vlastníkov za odpredané byty,
 • vedie a priebežne aktualizuje evidenciu záujemcov o nájom nebytových priestorov, ktoré sú v správe m.p.o., v spolupráci s m.p.o prerokováva účel nájmu, preveruje náležitosti prenechania nájomcom do užívania NP inej osobe, pripravuje stanoviská k súhlasu mesta na prenechanie nájmu,
 • vysporadúva pozemky v mene mesta, podáva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje oceňovanie nehnuteľností mesta,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou, komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ;