Dnes » 10 / 3
Zajtra » 10 / 3
Pozajtra » 13 / 3
nedeľa 25. februára 2024 - Meniny má Frederik(a)
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Oddelenie stratégie rozvoja

Ing. Lucia Vrbová

projektová manažérka - vedúca oddelenia

 
 
Ing. Kristína Matulová - referent - verejné obstarávanie
 
Telefón
042/4433 526 kl. 181

E-mail
matulova@novadubnica.sk

Riadi projektový manažér. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Projektový manažér zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu oddelenia stratégie rozvoja v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia:

 • rieši stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja mesta,
 • spolupracuje pri koncepcii rozvoja mikroregiónu,
 • zodpovedá za agendu spojenú s finančnými zdrojmi zo štrukturálnych fondov ,
 • pripravuje projekty spojené so získavaním zdrojov z uvedených fondov, prípadne z iných zdrojov,
 • spolupracuje s VÚC pri spracovaní spoločných projektov na získanie finančných zdrojov pre mesto,
 • vedie agendu krátkodobých a dlhodobých úloh pri komplexnom zabezpečovaní rozvoja mesta,
 • sleduje možnosti financovania aktivít mesta a ich rozvoja z mimorozpočtových zdrojov, spolupracuje
  so žiadateľom o zdroje, koordinuje tieto aktivity,zodpovedá za ich agendu, ak je nositeľom tejto aktivity,
 • spolupracuje s komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ a podľa potreby aj s ďalšími komisiami pri MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MsÚ.
 • zabezpečuje tovary, služby a práce v rámci činnosti jednotlivých oddelení mestského úradu a mestskej 
  polície v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní a s platnou Smernicou mesta.
 • zabezpečuje zverejňovanie „ Správ o zákazkach s nízkou hodnotou“ v systéme ÚVO a v systéme EKS.
 • zabezpečuje ostatné povinnosti vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní v systéme ÚVO a EKS.