Oddelenie stratégie rozvoja

Mgr. Janka Oriešková

projektová manažérka

Telefón
042/4433 526 kl. 180
Fax
042/4431 919
E-mail
orieskova@novadubnica.sk
 
 
Ing. Kristína Matulová - referent - verejné obstarávanie
 
Telefón
042/4433 526 kl. 180
Fax
042/4431 919
E-mail
matulova@novadubnica.sk

 

Riadi projektový manažér. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Projektový manažér zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu oddelenia stratégie rozvoja v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia:

  • rieši stratégiu sociálno-ekonomického rozvoja mesta,
  • spolupracuje pri koncepcii rozvoja mikroregiónu,
  • zodpovedá za agendu spojenú s finančnými zdrojmi zo štrukturálnych fondov ,
  • pripravuje projekty spojené so získavaním zdrojov z uvedených fondov, prípadne z iných zdrojov,
  • spolupracuje s VÚC pri spracovaní spoločných projektov na získanie finančných zdrojov pre mesto,
  • vedie agendu krátkodobých a dlhodobých úloh pri komplexnom zabezpečovaní rozvoja mesta,
  • sleduje možnosti financovania aktivít mesta a ich rozvoja z mimorozpočtových zdrojov, spolupracuje so žiadateľom o zdroje, koordinuje tieto aktivity,zodpovedá za ich agendu, ak je nositeľom tejto aktivity,
  • spolupracuje s komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ a podľa potreby aj s ďalšími komisiami pri MsZ,
  • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MsÚ.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.