Oddelenie výstavby, územného plánovania a dopravy

Ing. Ján Krumpolec

vedúci oddelenia

Tel.:

042/4433 526 kl. 150

E-mail:
krumpolec@novadubnica.sk
 
Meno Funkcia Telefón E-mail
       
Andrea Suchá odborný referent 042/4433 526 kl. 152 sucha@novadubnica.sk
Ing. Marta Galbavá odborný referent 042/4433 526 kl. 153 galbava@novadubnica.sk
Beáta Benková
odborný referent 042/4433 526 kl. 154 beata.benkova@novadubnica.sk

 

Riadi vedúci oddelenia. Za svoju činnosť zodpovedá prednostovi MsÚ.

Vedúci oddelenia zodpovedá za plnenie tej časti mestského rozpočtu, ktorý spravuje, zodpovedá za predbežnú finančnú kontrolu svojho oddelenia v súlade so zákonom o kontrole, pripravuje odborné podklady pre činnosti vyplývajúce pre mesto zo zákona č. 211/2000 Z. z., z nariadení mesta a vnútorných predpisov, zodpovedá za ďalšie činnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa k uvedenej náplni oddelenia.

 

 

TLAČIVÁ

 

Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.