Okienko pre primátora

05.03.2017_Vernisáž výstavy Miriam Tancerovej


Láska je môj pohyb. Tak znel názov výstavy novodubničanky Miriam Tancerovej, ktorá sa konala v kine Panorex 5. marca pri príležitosti 60. výročia mesta Nová Dubnica.   Miriam Tancerová pôsobila ako trénerka gymnastického oddielu,ktorý patril k najlepším na Slovensku. Založila a viedla tanečné divadlo LÁSKA a jej činnosť v mimoškolských aktivitách je nezabudnuteľná. Poďakovať sa za jej celoživotnú prácu prišiel aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec spolu so svojím zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom.

čítať viac

05.03.2017_Oslavy MDŽ8. marec v kalendári patrí už tradične všetkým ženám. Už od začiatku 20. storočia je tento dátum zapísaný ako Medzinárodný deň žien. V Novej Dubnici  sme si tento sviatok pripomenuli v nedeľu 5. marca v kine Panorex, kde bol pre všetky ženy pripravený veselý kultúrny program. Primátor mesta Ing. Peter Marušinec predniesol slávnostný príhovor a každú dámu potešil krásnym kvetom.  

čítať viac

05.03.2017_Výročná členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ


Výročná členská schôdza Obvodnej organizácie SRZ číslo 2. Nová Dubnica, zriadenej pri mestskej organizácii SRZ Dubnica nad Váhom sa už tradične konala v priestoroch Kina Panorex, dňa  5.3. 2017. VČS pripravili členovia výboru  obv. Org. č.2., ktorí na jej konanie pozvali aj zástupcov mesta, primátora Ing. Petra Marušinca a jeho zástupcu Bc. Pavla Pažítku, ktorí sa pravidelne na tejto udalosti zúčastňujú ako hostia. V tomto roku bolo primátorovi mesta a jeho zástupcovi odovzdané ocenenie III. stupňa za podporu našej obvodnej organizácie SRZ ako aj za podporu SRZ.  

čítať viac

20.02.2017_Členská schôdza Jednoty dôchodcov


V pondelok 20. Februára sa v Kultúrnej besede konala členská schôdza Jednoty dôchodcov
za účasti primátora mesta Ing. Petra Marušinca a jeho zástupcu Bc. Pavla Pažítku.  
V úvode stretnutia predsedníčka Jednoty dôchodcov Mgr. Margita Lamačková oboznámila
prítomných o minuloročných aktivitách členov Jednoty. Taktiež zazneli aj plánované aktivity
na rok 2017. Na záver stretnutia si primátor mesta vypočul návrhy a požiadavky od členov
Jednoty dôchodcov, ktoré sa bude snažiť zrealizovať.

čítať viac

08.02.2016_Verejné stretnutie primátora s obyvateľmi mesta


V stredu 8. februára privítali v kultúrnom dome v Kolačíne primátor mesta
Ing. Peter Marušinec spolu so svojím zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom,
prednostkou MsÚ Ing. Evou Lackovičovou a poslankyňou MsZ za miestnu
časť Kolačín PaedDr. Soňou Kačíkovou všetkých obyvateľov, ktorí sa chceli
dozvedieť o plánoch mesta na rok 2017 a zároveň chceli dostať odpovede na
svoje otázky, týkajúce sa problémov v miestnej časti Kolačín.

Viac sa dočítate vo februárovom vydaní Novodubnických zvestí.


čítať viac

08.02.2017_Koordinačné stretnutie


Dňa 8. februára sa v zasadačke Mestského úradu uskutočnilo koordinačné stretnutie
so stavebníkom bytovky ŠFRB LETKA I. so spoločnosťou SPARK – EX,  s.r.o., s
bytovým podnikom a so zástupcami mesta, za účelom protokolárneho prevzatia tejto
bytovky a následného odovzdania do užívania mestu Nová Dubnica a predloženia dokladov
k čerpaniu úveru  bytovky  LETKA I. zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva
dopravy a výstavby SR.
Mesto Nová Dubnica 16. marca uskutoční žrebovanie o pridelenie nájomných bytov súčasným
žiadateľom na Mestskom úrade.


čítať viac

19.01.2017_Stretnutie primátorov miest a starostov obcí z okresu IlavaStretnutia primátorov a starostov z okresu Ilava s riaditeľom a zamestnancov ÚPSVaR
a prednostkou okresného úradu v Ilave, sa konalo v zasadačke MsÚ v Novej Dubnici,
dňa  19.1. za účelom prezentácie programov zamestnávania občanov dlhodobo bez
práce. Tieto programy dávajú možnosť samosprávam čerpať dotácie na zamestnancov, ktorí  sú dlhodobo evidovaní 
na úrade práce a ich zaradenie do pracovného prostredia,  pomoc prác pre mestá a obce. Stretnutia sa zúčastnilo viac
ako 20 zástupcov samosprávy.

čítať viac

17.01.2017_Uvítanie detí do života


Mesto Nová Dubnica, prostredníctvom Zboru pre občianske záležitosti, organizovalo ďalšie uvítanie detí – nových občanov Novej Dubnice – do života. Slávnosť sa konala dňa 17. 1. 2017 v poobedňajších hodinách, ...

čítať viac

16.01.2017_Stretnutie Jednoty dôchodcov


V priestoroch Kultúrnej besedy sa dňa 16. januára konalo novoročné stretnutie Jednoty dôchodcov  za účasti primátora mesta Ing. Petra Marušinca. Primátor oznámil všetkým prítomným, aké plány má mesto na rok 2017. Vypočul si názory a požiadavky od členov Jednoty dôchodcov.  Mesto sa bude snažiť vyjsť v ústrety občanom  a splniť všetky požiadavky.  

čítať viac

09.01.2017_Novoročné návštevy


Začiatok roka 2017 patril novoročným želaniam, primátor mesta Ing. Peter Marušinec spolu so svojím zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom a prednostkou mestského úradu Ing. Evou Lackovičovou navštívili v novom roku všetky mestské školské zariadenia, aby im zaželali mnoho úspechov v roku 2017. Novoročné návštevy prebehli v priateľskej atmosfére a tak potešili všetkých pracovníkov.

čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.