Pozvánka na zasadnutie MsZ 12.12.2018Primátor Mesta Nová Dubnica v súlade  s § 12, ods. 1 zákona číslo  369/1990 Zb.,  
v znení   neskorších  predpisov zvoláva  zasadnutie Mestského zastupiteľstva  v Novej Dubnici
na deň  12. 12. 2018 (t.j. streda) o 16.00 hod. do zasadačky  Kultúrnej besedy v Novej Dubnici.


PROGRAM:

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na 1. polrok 2019
Predkladá: hlavná kontrolórka
 
2.
Správa o výsledku kontroly
Predkladá: hlavná kontrolórka

3.
Návrh rozpočtu Bytového podniku Nová Dubnica, m.p.o. na roky 2019, 2020, 2021 a návrh podnikateľského plánu  
    Bytového podniku, m.p.o. Nová Dubnica  na roky 2019, 2020, 2021    
Predkladá: riaditeľ BP, m.p.o.

4.
Stav pohľadávok k 30. 09. 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

5.
Návrh na odpísanie pohľadávok  k 31. 12. 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

6.
Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2019 - 2021  
Predkladá: prednostka MsÚ

7.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. .. /2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
    na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica
Predkladá:  prednostka MsÚ
 
8. Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
    v meste Nová Dubnica
 
Predkladá: prednostka MsÚ

9.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica č.  .../2018 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

10.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica  č. .../2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
Predkladá: prednostka MsÚ

11.
Návrh VZN mesta Nová Dubnica č. .../2018 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica
Predkladá: prednostka MsÚ

12.
Informatívna správa o stave súdnych konaní k 30. 11. 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

13.
Doplnenie Uznesenia MsZ č. 55 zo dňa 21. 06. 2018
Predkladá: prednostka MsÚ

14.
Dodatok č. 1 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici
Predkladá: zástupca primátora

15.
Zriadenie vecného bremena na ul. Odbojárskej v k. ú. Malý Kolačín v prospech Ing. Ľuboslava Chovanca
Predkladá: zástupca primátora

16.
Prenájom predajných stánkov na Mierovom námestí spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o.
Predkladá: zástupca primátora

17.
Prenájom pozemkov od Urbárskej  obce, pozemkového spoločenstva Veľký Kolačín
Predkladá:  zástupca primátora

18.
Kúpa pozemku pod cestou Nová Dubnica – Trenčianska Teplá
Predkladá: zástupca primátora

19. Diskusia

20. Záver

                                                                                                                                                                                Ing. Peter Marušinec


Na zasadnutie prizývam:

- poslancov MsZ, hlavnú kontrolórku, prednostku MsÚ

- riaditeľa TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. riaditeľa BP, m.p.o. Nová Dubnica

- riaditeľov   ZŠ J. Kráľa, ZUŠ, CVČ, MŠ, Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici

- náčelníka MsP, vedúcich oddelení MsÚ, zástupcu spoločnosti TERMONOVA, a.s.

- požiarneho technikaSpäť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.