Prijmeme do pracovného pomeru od októbra 2019


Mesto Nová Dubnica príjme do zamestnania s nástupom od 1.10.2019 na plný
pracovný úväzok odborného referenta oddelenia životného prostredia.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú na zastupovanie počas materskej a rodičovskej
dovolenky, s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná náplň:
- zabezpečovanie povinností mesta pri celoročnej údržbe verejnej zelene, verejných priestranstiev,
mobiliáru, detských ihrísk, vianočnej výzdoby, dažďových vpustov
- zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy vo veciach ochrany vôd, ochrany ovzdušia,
ochrany prírody a krajiny
- zabezpečovanie plnenia  úloh mesta ako držiteľa komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov podľa platného zákona o odpadoch
- vedenie evidencie odpadov, spracovanie hlásení a štatistických výkazov o odpadoch
- vytváranie  objednávok, platobných preukazov  a ostatných dokladov potrebných pre finančné 
zabezpečovanie plnenia úloh oddelenia ŽP, vedenie  evidencie plnenia rozpočtu  odd.  ŽP,
- vybavovanie pridelenej agendy v zmysle kancelárskeho poriadku, vybavovanie podnetov občanov
v pôsobnosti odd. ŽP, terénne obhliadky a kontroly v rámci pôsobnosti oddelenia

Požadujeme: vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa (výhodou je vzdelanie v oblasti ochrany ŽP, príp. verejnej správy),  
dobrú orientáciu v právnych predpisoch v oblasti ochrany ŽP a pôsobnosti verejnej správy, pokročilé ovládanie administratívnych
prác a práce s počítačom  - MS Word, Excel, Outlook,  komunikatívnosť, organizačné schopnosti, vodičský preukaz, znalosť mesta
Nová Dubnica vítaná,  skúsenosť s prácou vo verejnej alebo štátnej správe vítaná, odborná spôsobilosť na prenesený výkon
štátnej správy v oblasti ochrany ŽP vítaná.

Platové podmienky:  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme (zaradenie do
platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania), po skúšobnej dobe osobný príplatok.

V prípade záujmu zašlite žiadosť a životopis e-mailom: basna@novadubnica.sk alebo osobne na oddelenie ŽP,
MsÚ Nová Dubnica najneskôr do 20.9.2019, v prípade, ak spĺňate stanovené požiadavky, budeme Vás kontaktovať
telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie.


Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.