Referát informatiky

Meno Funkcia Telefón E-mail
Bc. Miloš Toman referent IT 042/4433 526 kl. 123 toman@novadubnica.sk

 

 • zabezpečuje technické vybavenie MsÚ vo výpočtovej technike, telefónnej a výpočtovej siete (nákup PC, komponentov, spotrebného materiálu a iné súvisiace s výpočtovou, telefónnou a sieťovou technikou),
 • nákup, inštalácia a servis periférnych zariadení,
 • inštalácia a upgrade dodaného software,
 • antivírová diagnostika a obnova údajov,
 • zabezpečuje systémovú správu informačných systémov pre bezproblémový chod siete výpočtovej techniky MsÚ, vykonáva odborné programátorské práce, vrátane úpravy a inštalácie softwaru dodávateľa a prípravy programov pre špeciálne zariadenia v oblasti hromadného spracovania dát, výmena zastaralých technológií, rozširovanie a inovácia počítačovej siete,
 • vykonáva repasiu PC (upgrade počítačových zostáv a príslušenstva),
 • vykonáva servisné zásahy,
 • spravuje a aktualizuje www stránky Mesta Nová Dubnica,
 • spravuje elektronickú emailovú poštu a sprostredkúva dáta zo siete Internet,
 • podieľa sa na spracovávaní dokumentácie CO mesta,
 • graficky spracováva písomnosti počítačovou technikou,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace s brannou pohotovosťou štátu, vojnovým stavom a mimoriadnymi situáciami v meste,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora, jeho zástupcu a prednostu.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.