Dnes » 24 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 23 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát investičnej výstavby a verejného obstarávania

Investičná činnosť

 • zabezpečuje prípravu stavieb a náročnejších stavebných akcií, zabezpečuje vstupné podklady pre lokalizáciu stavby a stavebných akcií, prieskumy potrebné pre vypracovanie dokumentácie, výber staveniska,
 • zabezpečuje projektovú prípravu stavby a náročnejších stavebných akcií pre územné konanie, vypracovanie návrhu na začatie územného konania,
 • zabezpečuje projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie, jej prerokovanie s príslušnými orgánmi a organizáciami, vypracovanie návrhu na začatie stavebného konania,
 • zabezpečuje dopracovanie projektu pre realizáciu stavby v spolupráci s odborne spôsobilou osobou, vypracovanie súťažných podmienok pre vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľov stavby,
 • zabezpečuje zmluvné vzťahy pre realizáciu stavby, vypracovanie časového a finančného plánu stavby,
 • zabezpečuje stavby k technickému riešeniu z hľadiska realizácie, zabezpečuje ponukovú a realizačnú dokumentáciu stavby a technologickej časti stavby,
 • zabezpečuje vyjadrenia, rozhodnutia a povolenia príslušných orgánov,
 • zabezpečuje úplnú realizáciu stavby a náročnejších stavebných akcií od odovzdania staveniska po preberanie a kolaudáciu,
 • odovzdáva stavby do užívania,
 • vykonáva technický dozor nad stavbami a technologickými časťami stavieb, realizovaných na území mesta, ktorých investorom je mesto Nová Dubnica,
 • zodpovedá za realizáciu stavieb a technologických častí stavieb v predpísanej kvalite,
 • kontroluje, preberá a eviduje práce,
 • spolupracuje s oddelením finančným a správy daní a mestskou príspevkovou organizáciou pri vypracovávaní návrhov rozpočtu investičných akcií,
 • rozhoduje o výbere pozemkov na bytovú a inú výstavbu v k. ú. mesta a m. č. Kolačín,
 • vykonáva stavebný dozor na stavbách, realizovaných mestom, ak spĺňa podmienky zák. č. 135/1995 Z. z.;

Verejné obstarávanie

 • prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vykonáva činnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje vyhlásenie metódy verejného obstarávania (verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, rokovacie konanie bez zverejnenia, súťaž návrhov) a dodržiava postupy pri podprahových metódach verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • vypracováva súťažné podklady na vypracovanie ponúk, stanovuje podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a pravidlá vyhodnotenia ponúk,
 • vyhodnocuje súťažné návrhy,
 • pripravuje prijatie ponuky, predkladá uzavretie zmluvy s víťazom súťaže,
 • koordinuje práce s ostatnými príslušnými útvarmi a organizačnými jednotkami pri vypracovávaní súťažných podkladov,
 • vedie evidenciu dokladov z použitého verejného obstarávania,
 • spolupracuje s komisiou výstavby, územného plánovania a dopravy,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;