Dnes » -0 / -7
Zajtra » 2 / -7
Pozajtra » 0 / -7
štvrtok 30. novembra 2023 - Meniny má Ondrej, Andrej
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát odpadového hospodárstva

 • usmerňuje činnosť v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta,
 • zabezpečuje, preveruje a preberá kompletnú starostlivosť o odpadové hospodárstvo,
 • vydáva stanoviská k investičnej činnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,
 • vydáva stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti v oblasti nakladania s komunálnym odpadom,
 • je účastníkom konania vo veciach vydávania súhlasu k programu odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov na území mesta, vo veci prevádzkovania zariadení na zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov na území mesta a pod.,
 • vedie evidenciu právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie:
  • ktorí na území mesta podnikajú v oblasti nakladania s komunálnym odpadom
  • poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta,
 • spracováva, aktualizuje a sleduje plnenie programu odpadového hospodárstva mesta,
 • podieľa sa na vypracovaní VZN o poplatkoch za odpad a zabezpečuje vydanie VZN o odpadoch,
 • zabezpečuje realizáciu zberu, prepravy, zneškodňovania a zhodnocovania komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta,
 • zabezpečuje výkon kontroly množstva a kvality poskytovaných služieb,
 • kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve,
 • spolupracuje s verejnoprospešnými organizáciami, inštitúciami, školami, záujmovými občianskymi združeniami na úseku predchádzania, triedenia, zhodnocovania a znižovania nebezpečnosti komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
 • zabezpečuje výkon povinností mesta ako držiteľa komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov vyplývajúcich zo zákona č. 223/2001 Z. z.,
 • zabezpečuje odpadové nádoby,
 • vyhľadáva a odstraňuje vraky vozidiel,
 • spolupracuje s komisiou životného prostredia, ekológie a verejného poriadku,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;