Dnes » 24 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 23 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát opatrovateľskej služby

Meno

Funkcia

Telefón

E-mail

 Bc. Jana Vlasková

odborný referent

042/4433 526 kl. 171

vlaskova@novadubnica.sk


 • sociálno–poradenská práca prvého kontaktu vrátane predbežnej klasifikácie problému klienta a poradenského usmernenia,
 • organizačne zabezpečuje a metodicky usmerňuje poskytovanie opatrovateľskej služby vrátane koordinovania a odborného riadenia zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v domácnostiach opatrovaných občanov,
 • vykonáva minimálne jeden krát za 3 mesiace previerku činnosti v domácnostiach opatrovaných občanov a vedie o tom evidenciu,
 • spolupracuje s posudkovým lekárom a pripravuje pre neho podklady
 • vykonáva sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu s následným vypracovaním sociálneho posudku
 • vypracováva posudok o odkázanosti na sociálnu službu
 • vyhotovuje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • uzatvára zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s fyzickou osobou, ktorej je poskytovaná opatrovateľská služba v zmysle zákona 448/2008 Z.z.
 • vykonáva terénnu sociálnu prácu,
 • vedie evidenciu starých a zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,
 • prešetruje podania, podnety a sťažnosti v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby,
 • zabezpečuje odbornú správu písomnosti, ktorá pochádza z činnosti súvisiacej s poskytovaním opatrovateľskej služby, stará sa o riadnu spisovú evidenciu, čelné a bezpečné uloženie a vybavenie písomností,
 • spracúva podklady pre štatistické výkazy za územný obvod v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby,
 • pripravuje podklady nároku zamestnancov MsÚ – opatrovateľskej služby – na zakúpenie stravných lístkov,
 • spolupracuje so sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou MsZ,
 • podáva stanovisko samosprávy k poskytovaniu opatrovateľskej služby,
 • dodržiava a plní úlohy, ktoré vyplývajú z organizačného poriadku, pracovného poriadku a ostatných vnútorných noriem Mesta Nová Dubnica,
 • zabezpečuje organizovanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb podľa zákona o obecnom zriadení a zákona o službách zamestnanosti
 • dodržovanie predpisov BOZP,
 • sleduje legislatívne zmeny v oblasti sociálnych vecí a opatrovateľskej služby,
 • príprava odborných podkladov pre činnosti vyplývajúce pre mesto z informačných zákonov (najmä zákon č. 211/2000 Z. z.), vnútorných predpisov a nariadení mesta,
 • zastupovanie vedúcej oddelenia pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly v oblasti súladu so všeobecne záväznými právnymi normami, s uzatvorenými zmluvami, objednávkami, so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti, zákonom o verejnom obstarávaní do úrovne obstarávania podprahovou metódou s nižšou cenou ( Smernica o verejnom obstarávaní ),
 • zastupovanie vedúcej oddelenia počas jej neprítomnosti v rozsahu poverenie,
 • plnenie úloh uložených nadriadeným zamestnancom v rámci činností uvedených v pracovnej náplni.
 • Zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru. Pri svojej činnosti dodržiava Kódex pracovníka MsÚ.