Dnes » 24 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 23 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát správy daní a poplatkov

Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Zuzana Zvonárová
odborný referent 042/4433 526 kl. 122 zvonarova@novadubnica.sk
Viera Urbanová
odborný referent 042/4433 526 kl. 127 urbanova@novadubnica.sk
  dane@novadubnica.sk

 • vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • vedie agendu o evidencii daňovníkov podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • zabezpečuje evidenciu daňových priznaní, zmien vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam,
 • eviduje vyrubovanie daní, penálov za nezaplatenie splatnej dane alebo splátky dane,
 • eviduje a vydáva rozhodnutia v daňovom konaní,
 • vedie evidenciu o poskytovaní daňových úľav,
 • poskytuje údaje o daňovníkoch iným správcom dane a súdnym orgánom, vyhľadáva nové daňové subjekty,
 • overuje daňové podklady potrebné pre správne a úplné zistenie dane,
 • eviduje dane, daňové nedoplatky a preplatky,
 • spolupracuje s exekútorskými úradmi,
 • prihlasuje daňové pohľadávky správcom konkurznej podstaty,
 • zabezpečuje archivovanie daňovej agendy podľa príslušných predpisov,
 • spracováva podklady ku koncepcii v oblasti rozvoja bývania,
 • vydáva povolenie na prevádzku nevýherných hracích automatov, vedie ich evidenciu,
 • určuje miesta výstav, trhov, prehliadok, súťaží zvierat po dohode s príslušným orgánom veterinárnej správy a povoľuje im konanie,
 • vedie evidenciu a vybavovanie oznámení o otváracích hodinách, vybavovanie rozhodnutí o povolení výnimky z otváracej doby,
 • vydáva za mesto povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste - tržnica, vedie evidenciu súkromných podnikateľov,
 • pripravuje záväzné stanovisko a rozhodnutie mesta o umiestnení prevádzkární na území mesta,
 • vedie a aktualizuje evidenciu žiadostí o pridelenie nájomných bytov a nebytových priestorov,
 • vedie registráciu samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • spolupracuje s komisiou stratégie a rozvoja mesta pri MsZ,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou, komisiou stratégie rozvoja mesta pri MsZ,
 • zabezpečuje značnú časť výkonu (viac ako polovicu) v klientskom centre a ostatné činnosti priamo na oddelení,
 • zastupuje ostatné činnosti klientskeho centra v rozsahu poskytovania informácií, podania žiadosti, oboznámenia a vysvetlenia príloh, ak sú potrebné k žiadosti, okrem pokladne a to počas otváracích hodín, vrátane obedňajšej prestávky,
 • vedie evidenciu žiadostí o vydanie licencie na výherné hracie prístroje, vydáva individuálne licencie, vykonáva dozor nad dodržiavaním zákona ohľadne výherných hracích prístrojov,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;