Dnes » -0 / -7
Zajtra » 2 / -7
Pozajtra » 0 / -7
štvrtok 30. novembra 2023 - Meniny má Ondrej, Andrej
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát správy mestskej zelene a údržby verejného priestranstva

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany drevín v prvom stupni ochrany,
 • ukladá nevyhnutné opatrenia na ozdravenie drevín vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhoduje o jej vyrúbaní,
 • ukladá v súhlase na výrub dreviny vykonanie primeranej náhradnej výsadby, alebo zaplatenie finančnej náhrady,
 • vydáva povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov a koná v prípadoch, keď sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje,
 • vydáva súhlas na umiestnenie drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastaveného územia,
 • obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu,
 • vykonáva investorsko - inžiniersku a kontrolnú činnosť na úsekoch projekcie a realizácie údržby, ochrany a tvorby zelene,
 • zabezpečuje výkon práva hospodárenia so zeleňou na celom území mesta,
 • vykonáva kontrolu množstva kvality poskytovaných služieb,
 • kontroluje efektívne vynakladanie finančných prostriedkov,
 • vykonáva odborný dohľad metodického charakteru,
 • vyjadruje sa ku všetkým projektom a stavebnej činnosti, ktoré zasahujú do mestskej zelene,
 • vydáva súhlas k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na pozemku, na ktorom sa nachádza mestská zeleň, resp. ktorý je využiteľný pre mestskú zeleň,
 • určuje zodpovedajúcu náhradu za záber zelene,
 • vydáva povolenie k dočasnému užívaniu mestskej zelene na iné účely a povolenie k rozkopávkam mestskej zelene,
 • vyjadruje sa k projektom ochrany jestvujúcej zelene,
 • oceňuje zničenú a poškodenú mestskú zeleň,
 • predkladá návrhy legislatívnych a štrukturálnych zmien, zabezpečuje vydanie všeobecne záväzného nariadenia mesta o ochrane drevín a o hospodárení s mestskou zeleňou,
 • zabezpečuje, preveruje a preberá kompletnú starostlivosť o mestskú zeleň, čistotu verejných priestranstiev, čistotu a zimnú údržbu mestských komunikácií od dodávateľov,
 • zabezpečuje funkčnosť a pravidelné čistenie kanilizačných vpustí dažďovej a zrážkových vôd,
 • zabezpečuje vianočnú výzdobu mesta,
 • zabezpečuje budovanie a údržbu detských ihrísk a pieskovísk,
 • koordinuje aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov v spoluprácii s ÚPSVaR,
 • spolupracuje s komisiou životného prostredia, ekológie a verejného poriadku,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu,prednostu a vedúceho oddelenia;