Dnes » 24 / 6
Zajtra » 22 / 6
Pozajtra » 23 / 6
nedeľa 28. mája 2023 - Meniny má Viliam
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát správy registratúry a ohlasovne pobytu

Meno Funkcia Telefón E-mail
Eva Pištová odborný referent 042/4433 525, 042/4433 524 kl. 121 pistova@novadubnica.sk

 • vedie spisovňu MsÚ v zmysle platných predpisov o spisovej službe, organizuje skartačné konanie a archiváciu spisov, kde spolupracuje s Okresným archívom, zabezpečuje celkový chod písomností na MsÚ,
 • spracováva archívne dokumenty na odovzdanie do archívu formou inventárnych zoznamov,
 • vedie evidenciu obyvateľstva, vojakov v zálohe a plní pôsobnosť ohlasovacieho orgánu pre hlásenie pobytu občanov,
 • spracováva šetrenia na občanov mesta, zisťuje a potvrdzuje skutočnosti, potvrdzovanie, ktorých vyžaduje preukázateľne oprávnený záujem orgánov, organizácií alebo občanov, ak na to nie je príslušný iný orgán,
 • zabezpečuje, riadi a organizuje podujatia ZPOZ-u, vedie písomnú agendu ZPOZ-u a zúčastňuje sa jednotlivých obradov,
 • zabezpečuje vysielanie v mestskom rozhlase,
 • pripravuje príhovory rečníkom na občianske obrady , zabezpečuje účasť rečníkov a členov ZPOZ-u na akciách poriadaných ZPOZ-om,
 • spracováva podklady pre spoločenskú rubriku v mestských novinách,
 • zverejňuje oznamy a iné písomnosti na vývesnej skrinke mesta,
 • prijíma hlásenia občanov o nálezoch a stratách, eviduje ich a napomáha ich vráteniu,
 • zastupuje matrikárku počas jej neprítomnosti,
 • zabezpečuje značnú časť výkonu (viac ako polovicu) v klientskom centre a ostatné činnosti priamo na oddelení,
 • zastupuje ostatné činnosti klientskeho centra v rozsahu poskytovania informácií, podania žiadosti, oboznámenia a vysvetlenia príloh, ak sú potrebné k žiadosti, okrem pokladne a to počas otváracích hodín , vrátane obedňajšej prestávky,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;