Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Referát účtovníctva

Meno Funkcia Telefón E-mail
Ing. Dušana Brezinová
odborný referent 042/4430 114, 042/4433 526 kl. 132 dusana.brezinova@novadubnica.sk


 • vedie účtovníctvo v zmysle platných právnych predpisov, hlavne zákona o účtovníctve,
 • hľadá nové možnosti a zdroje získavania cudzích finančných zdrojov formou výhodných úverov, dotácií zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov, grantov a transferov,
 • sleduje plnenie miestnych poplatkov, pohľadávok a záväzkov mesta, ktoré sa riešia právnou cestou,
 • vykonáva správu a evidenciu účelových obecných fondov, na základe schváleného VZN sa vyjadruje k žiadosti o účelové a neúčelové dotácie, zodpovedá za plnenie nájomných zmlúv a zmlúv o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a ich správne vyúčtovanie,
 • kontroluje vyúčtovanie poskytnutých dotácií a predložených dokladov v súlade so zákonom o účtovníctve,
 • obstaráva platobný a zúčtovací styk s peňažnými ústavmi, spravuje bankové účty,
 • spracováva štvrťročné súvahy o aktívach a pasívach majetku mesta,
 • riadi a organizuje vykonávanie ročnej inventarizácie hospodárskych prostriedkov,
 • vypracováva príkaz primátora mesta na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a pohľadávok,
 • vedie účtovníctvo podľa jednotnej rozpočtovej klasifikácie o stave majetku mesta (vrátane škôl, predškolských a školských zariadení), príjmoch a výdavkoch, o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu,
 • zabezpečuje archivovanie účtovnej agendy podľa príslušných predpisov,
 • eviduje výpisy účtov mesta podľa jednotlivých bankových inštitúcii,
 • kontroluje vyúčtovania preddavkov na drobné výdavky,
 • vykonáva finančné zhodnotenie a kontrolu inventúrneho súpisu majetku po fyzickej inventúre, vypracováva záverečnú správu bilancie stavu majetku a pohľadávok mesta po vykonaní ročnej, resp. mimoriadnej inventarizácii,
 • zabezpečuje tvorbu Sociálneho fondu a jeho ročné zúčtovanie,
 • eviduje došlé faktúry a vyhotovuje faktúry za mesto v knihe faktúr v inf. systéme CORA,
 • prijaté dodávateľské faktúry predloží zodpovedným pracovníkom, ktorí svojim podpisom potvrdia vecnú a formálnu stránku faktúry,
 • zodpovedá za obeh faktúry počas overovania jej správnosti až do predloženia na úhradu,
 • zodpovedá za predloženie došlých faktúr na úhradu pred dátumom splatnosti,
 • sleduje dátum splatnosti faktúr,
 • zabezpečuje komplexné vybavovanie finančnej agendy na úseku školstva,
 • účelovo rozpisuje finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a vykonáva všetky potrebné úkony na zabezpečenie finančných prostriedkov, vedie evidenciu čerpania záväzných limitov a transferov rozpočtových organizácií,
 • spolupracuje pri zabezpečovaní finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje a spolupracuje pri kontrole ich využívania,
 • zabezpečuje a pripravuje potrebné podklady, informácie (správy, koncepčné materiály) pre primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu MsÚ, mestské zastupiteľstvo, orgány štátnej správy a verejnosti,
 • spolupracuje a prerokúva s radami škôl a školských zariadení a s riaditeľmi škôl a školských zariadení:
 • návrhy rozpisov finančných prostriedkov a materiálno – technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení
 • plán investícií pri zabezpečovaní správy škôl a výchovno – vzdelávacieho procesu
 • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia
 • požiadavky škôl a školských zariadení,
 • metodicky usmerňuje, riadi a vyhodnocuje účtovné finančné vzťahy medzi mestským úradom a školami a školskými zariadeniami ako mestskými rozpočtovými organizáciami,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou a s komisiou školstva MsZ,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu, prednostu a vedúceho oddelenia;