Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

Správa majetku

Meno Funkcia Telefón E-mail
Mgr. Erika Brezinová odborný referent  042 / 4433 524 kl. 143 brezinova@novadubnica.sk
Ing. Katarína Strečanská odborný referent  042 / 4433 524 kl. 142 strecanska@novadubnica.sk
Ivan Rybanský
odborný referent  042 / 4433 524 kl. 144 rybansky@novadubnica.sk

Správa majetku

 • zabezpečuje výkon správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o)
  a rozpočtových organizácií mesta Nová Dubnica vo vlastníctve mesta,
 • vedie a v súlade so skutočným stavom udržiava písomnú agendu evidencie nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta (zaraďovanie, likvidácia, prevody, kúpa, predaj, darovanie) a uchováva ju v zmysle registratúrneho poriadku a plánu,
 • organizačne zabezpečuje inventarizáciu majetku mesta,
 • spolupracuje s dotknutými orgánmi štátnej správy a inými orgánmi pri zabezpečovaní podkladov súvisiacich s majetkom mesta (geometrické plány, listy vlastníctva, kópie z pozemkovej mapy, znalecké posudky a pod.),
 • vypracováva všetky typy zmlúv týkajúcich sa majetku mesta (kúpne, nájomné, mandátne, o zverení do správy, komisionálne a pod.), vedie ich evidenciu a kontroluje ich plnenie,
 • vypracováva ekonomické analýzy využitia majetku mesta na základe ktorých podáva návrhy na ich účelné využitie,
 • v spolupráci s hlavným kontrolórom rieši sťažnosti fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb týkajúcich sa majetku mesta,
 • vypĺňa štatistické výkazy týkajúce sa majetku mesta, vykonáva priebežnú a predbežnú finančnú kontrolu dodávateľských faktúr,
 • pripravuje návrh kapitálových a bežných výdavkov do rozpočtu mesta za oblasť vo svojej správe, vypracúva aktualizuje VZN týkajúce sa majetku mesta,
 • pripravuje podklady k vyradeniu hnuteľného majetku pre vyraďovaciu a likvidačnú komisiu,
 • zodpovedá za vykonanie fyzickej inventarizácie majetku mesta a majetku v správe MsÚ,
 • vedie prehľad o majetku mesta s určením, kto je zodpovedný za jeho spravovanie,
 • stará sa o majetok v správe, zodpovedá za jeho ochranu, zabezpečuje odstránenie závad a opravy, návrh na väčšie opravy a údržbu predkladá odd. výstavby ÚP a dopravy,
 • zabezpečuje revízie elektroinštalácie, hromozvodov a požiarnej ochrany nehnuteľného majetku (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o)
  rozpočtových organizácií mesta Nová Dubnica vo vlastníctve mesta, a odstránenie zistených závad,
 • zodpovedá za kontrolu mesačných faktúr za dodávku energií, osobne sa zúčastňuje odpisov meračov energií, vykonáva prepisy odberných miest (okrem majetku v správe Bytového podniku m.p.o),a rozpočtových organizácií mesta Nová Dubnica
 • zabezpečuje prenajímanie požiarnej zbrojnice,
 • spolupracuje s komisiou finančnou a majetkovou,
 • zabezpečuje ďalšie úlohy podľa pokynov primátora mesta, jeho zástupcu a prednostu MsÚ,
 • vedie a priebežne aktualizuje evidenciu záujemcov o nájom nebytových priestorov, ktoré sú v správe m.p.o., v spolupráci s m.p.o prerokováva účel nájmu,
  preveruje náležitosti prenechania nájomcom do užívania NP inej osobe, pripravuje stanoviská k súhlasu mesta na prenechanie nájmu,
 • vysporadúva pozemky v mene mesta, podáva návrhy na vklad do katastra nehnuteľností,
 • vyhotovuje nájomné zmluvy na užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta,
 • zabezpečuje oceňovanie nehnuteľností mesta,
 • spolupracuje s finančnou a majetkovou komisiou, komisiou výstavby, územného plánovania a dopravy, komisiou stratégie rozvoja 
  mesta pri MsZ, a podľa potreby s dalšími komisiami zriadenými pri Mestskom zastupiteľstve v Novej Dubnici