Rozpočet mesta

Rozpočet je základom finančného hospodárenia obce resp. mesta. Je tvorený pre jeden kalendárny rok.
Návrh rozpočtu obce je pred schválením otvorený verejnosti na pripomienkovanie. Príprava a schvaľovanie
rozpočtu prebieha v súlade s existujúcimi legislatívnymi predpismi, ktoré upravujú proces rozpočtovania.
Hlavnú legislatívnu normu v tomto procese predstavuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení, ktorý upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu obcí,
ako aj použitie prostriedkov rozpočtu. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a
kontrolu ich dodržiavania.
Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám
pôsobiacim na spravovanom území, ako aj občanom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre obec zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia obce alebo z uzavretých zmluvných vzťahov.
Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.