UT_Zámer-prenájom pozemku parc. KN-C č. 99_10 pod predaj. stánkom_spoločnosti M§J s.r.o._14_05_19

UT_Zámer-prenájom pozemku parc. KN-C  č. 99_10 pod predaj. stánkom_spoločnosti M§J s.r.o._14_05_19
Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.