Dnes » 29 / 15
Zajtra » 26 / 15
Pozajtra » 28 / 15
streda 19. júna 2024 - Meniny má Alfréd
Aplikácia mesta » Google Play App Store
Mesto Nová Dubnica

VK na funkciu riaditeľa/ky Materskej školy Petra Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 
záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky
Materskej školy Petra Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica s predpokladaným nástupom
1. júla 2024 (najneskôr 15. augusta 2024)

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
- kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z., ktorou 
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- bezúhonnosť, 
- zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná spôsobilosť),
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti zariadenia s právnou subjektivitou 
a z oblasti školstva,
- komunikatívnosť, spoľahlivosť, flexibilita, organizačné a riadiace schopnosti,
- znalosť práce s PC (Word, Excel),
- základné znalosti z oblasti ekonomiky výhodou,
- osobné a morálne predpoklady,
- požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť 
funkčné vzdelávanie.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
- žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní a doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
- súhlas so spracovávaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky:
- platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 
Z. z.. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia 
pracovných úloh od 1 400 EUR.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
- výberovou komisiou je rada školy
- funkčné obdobie riaditeľa/ky školy je päťročné 
- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti musí pedagogický zamestnanec spĺňať po celý čas 
výkonu funkcie riaditeľa/ky

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 14.06. 2024 do 12:00 hod 
na adresu: 

Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad – sekretariát primátora mesta, Trenčianska 45/41, 018 51
Nová Dubnica 
v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy
Petra Jilemnického 12/5, 
018 51 Nová Dubnica neotvárať“. 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto
výberového 
konania najmenej sedem dní pred jeho začatím. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta