Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 Mesta Nová Dubnica


VZN_01_2021
 
o doplnení  a  zmene VZN č. 01_2018 ktorým sa určuje Prevádzkový poriadok
pohrebísk na území mesta Nová Dubnica
 
Účinné od : 13.03.2021

Zverejnené od: 13.03.2021
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2020 Mesta Nová Dubnica

VZN_03_2020
 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018
Mesta Nová Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Účinné od : 01.01.2021

Zverejnené od: 01.01.2021
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2020 Mesta Nová Dubnica

VZN_02_2020 Príloha
 
o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 15.07.2020

Zverejnené od: 15.07.2020
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 Mesta Nová Dubnica

VZN_01_2020
 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 Mesta
Nová Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Účinné od : 01.04.2020

Zverejnené od: 01.04.2020
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_09_2019
 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 4 Príloha 5 Príloha 6 Príloha 7

Účinné od : 01.01.2020  

Zverejnené od: 01.01.2020
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_10_2019
 
o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č.  13/2018
o miestnych daniach na území  mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2020

Zverejnené od: 01.01.2020
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_07_2019
 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v meste Nová Dubnica


 
Účinné od : 01.01.2020

Zverejnené od: 28.11.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_08_2019
 
Prevádzkový poriadok pohrebísk

 
Účinné od : 27.11.2019

Zverejnené od: 27.11.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_03_2019
 
o určení názvu ulíc v obytnej zóne Vavrová

 
Účinné od : 31.10.2019

Zverejnené od: 31.10.2019
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2019 Mesta Nová Dubnica

VZN_05_2019
 
o miestnom poplatku za rozvoj na území mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2020

Zverejnené od: 15.10.2019
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.