Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2018

 
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.........
 

 
Účinné od : 06.07.2018

Zverejnené od: 06.07.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2018

 
o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 12.05.2018

Zverejnené od: 12.05.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2018

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta


 
Účinné od : 04.05.2018

Zverejnené od: 04.04.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2018

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica


 
Účinné od : 01.04.2018

Zverejnené od: 01.04.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2018 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2018

 
ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Nová Dubnica


 
Účinné od : 16.03.2018

Zverejnené od: 16.03.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 13/2015 o poplatku  za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení VZN č. 8/2016

 
Účinné od : 01.01.2018

Zverejnené od: 01.01.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2017

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za sociálne služby v meste Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2018

Zverejnené od: 01.01.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 09/2017

Príloha 1
Príloha 2

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nová Dubnica č. 7/2011, v znení doplnenia  
VZN Mesta Nová Dubnica č. 6/2016 a VZN č. 4/2017, o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.01.2018

Zverejnené od: 01.01.2018
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2017

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v meste Nová Dubnica v znení VZN č. 3/2016

 
Účinné od : 01.11.2017

Zverejnené od: 01.11.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2017

 
o doplnení  a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 3/2014  o vyhradení plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

 
Účinné od : 07.10.2017

Zverejnené od: 07.10.2017
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.