Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2016

 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 30.12.2016

Zverejnené od: 30.12.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2016

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 03/2007 Mesta Nová Dubnica o zeleni - Štatút zelene
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 
Účinné od : 06.10.2016

Zverejnené od: 06.10.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2016

 
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.08.2016

Zverejnené od: 01.08.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2016

 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
 
Účinné od : 14.07.2016

Zverejnené od: 14.07.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2016

 
o spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku pri prevodoch podľa Zákona
č. 182/1993 Z. z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 
Účinné od : 25.03.2016

Zverejnené od: 25.03.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 13/2015

 
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
Účinné od : 01.01.2016

Zverejnené od: 17.12.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 12/2015

 
o určení názvu ulíc v priemyselnej zóne Hliny
 
Účinné od : 03.12.2015

Zverejnené od: 19.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 11/2015

 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť "Územného plánu Mesta Nová Dubnica - Zmeny a doplnky č.1"
a ktorými sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012...
 
Účinné od : 20.11.2015

Záväzná časť pre VZN Schéma 1 Schéma 2

Zverejnené od: 11.11.2015
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 10/2015

o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o spôsobe prideľovania nájomných bytov
v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní       Účinné od : 24.11.2015  

Zverejnené od: 10.11.2015
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.