Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2017

 
o zrušení VZN č. 11/2014 Mesta Nová Dubnica o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných
aktivitách a verejnej hudobnej produkcii

 
Účinné od : 07.10.2017

Zverejnené od: 07.10.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 04/2017

 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 07.10.2017

Zverejnené od: 07.10.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 03/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 03/2017

 
- o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ...

Zverejnené od: 01.09.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/2017

 
o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 01.09.2017

Zverejnené od: 01.09.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/A/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 02/A/2017

 
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica  č. 5/2014 o  podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach

 
Účinné od : 06.05.2017

Zverejnené od: 06.05.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 07/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 07/2016

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 02/2015 o nakladaní s komunálnimi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 
Účinné od : 17.02.2017

Zverejnené od: 17.02.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2017 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 01/2017

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 04/2009 o čistote a verejnom poriadku na území mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 17.02.2017

Zverejnené od: 17.02.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 08/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 08/2016

 
o doplnení a zmene VZN Mesta Nová Dubnica č. 13/2015 O poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
Účinné od : 01.01.2017

Zverejnené od: 01.01.2017
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 06/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 06/2016

 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica

 
Účinné od : 30.12.2016

Zverejnené od: 30.12.2016
čítať viac

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016 Mesta Nová Dubnica

VZN č. 05/2016

 
o doplnení a zmene  VZN mesta Nová Dubnica č. 03/2007 Mesta Nová Dubnica o zeleni - Štatút zelene
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

 
Účinné od : 06.10.2016

Zverejnené od: 06.10.2016
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.