Všeobecné záväzné nariadenia

o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010

Zrušené 5/2011
o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica v znení VZN č. 8/2010

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zrušené 1/2011
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a na dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť

Zrušené 13/2010
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 12/2010
o doplnení a zmene VZN č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 Mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zrušené 8/2010
o doplnení a zmene VZN č. 2/2009 Mesta Nová Dubnica o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 4/2008

Zrušené 6/2010
o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 4/2008

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o zmene a doplnení VZN č. 10/2009 o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica

Zrušené 5/2010
o zmene a doplnení VZN č. 10/2009 o nakladaní s odpadmi na území Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o zmene a doplnení VZN č. 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica

Zrušené 3/2010
o zmene a doplnení VZN č. 3/2006 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.