Všeobecné záväzné nariadenia

o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Zrušené 5/2009
o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 14/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zrušené 3/2009
o doplnení a zmene VZN mesta Nová Dubnica č. 14/2008 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zrušené 2/2009
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica

Zrušené 16/2008
o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zrušené 14/2008
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zrušené 12/2008
o doplnení a zmene VZN č. 3/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zrušené 11/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.