Všeobecné záväzné nariadenia

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť

Zrušené 4/2008
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zrušené 3/2008
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2005

Zrušené 5/2007
o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica v znení VZN č. 10/2005

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica

Zrušené 2/2007
o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica

Zrušené 3/2006
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Nová Dubnica

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o nakladaní s odpadmi

Zrušené 2/2006
o nakladaní s odpadmi

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac

o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová

Zrušené 10/2005
o doplnení a zmene VZN č. 4/2004 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Nová

Zverejnené od: 23.03.2013 do 23.03.2013
čítať viac
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.