o doplnení a zmene VZN č. 16/2008 o miestnych daniach na území mesta Nová Dubnica

Účinné 11/2010
Všeobecne záväzné nariadenie

Späť
Mestská polícia 0800 500 159
Bytový podnik 042/4440 236
Zberný dvor 0917 442 943
0917 442 943

Created by JKC, s.r.o.